Sveriges Allmännytta har varit kritisk till Boverkets förslag till nya byggregler främst utifrån att flera av kraven är otydligt formulerade. Byggherrar och kommuner riskerar därför att tolka kraven i byggreglerna olika, enligt Sveriges Allmännytta. Det kan leda till ökade byggkostnader genom att lov- och byggprocesser blir mer tidskrävande.

För att motverka detta har Sveriges Allmännytta och andra byggaktörer framfört att Boverket behöver se till att övergången till de nya byggreglerna sträcks ut under en längre tidsperiod – vilket Boverket nu har lyssnat på.

Boverkets nya byggregler kommer alltså att börja tillämpas först den 1 juli 2025. En övergångsperiod kommer att gälla från den 1 juli 2025 fram till den 30 juni 2026. Under den perioden får byggherren välja att antingen använda de gamla eller de nya byggreglerna.

Boverket anger att de nya byggreglerna kommer att finnas på plats och göras tillgängliga före årsskiftet 2024/2025. Boverket kommer också att se till att en vägledning om hur reglerna ska användas finns tillgänglig då. På så sätt hoppas Boverket att byggaktörer och kommuner får bättre förutsättningar att ställa om till de nya byggreglerna.