Åsa Johansson, styrelseordförande för Sveriges Allmännytta, inledde kongressen med att ge en översiktlig bild av Sveriges Allmännyttas prioriterade frågor; ett ökat byggande, hyressättning som fungerar, balanserade ekonomiska villkor och en social bostadspolitik. Sveriges Allmännytta kommer att fortsätta driva på för att hyresrätten inte ska vara ekonomiskt missgynnad.

– Idag har nog nästan alla insett att skattereglerna gynnar dem som äger sitt boende och missgynnar det hyrda boendet. Och att skillnaden är stor. Den statliga utredning som dåvarande finansministern Anders Borg tillsatte beräknade skillnaden till omkring 3000 kronor i månaden för en likvärdig bostad, sa Åsa Johansson.

Åsa lyfte också en annan högaktuell fråga för allmännyttan, nämligen den bostadsbrist som finns i många kommuner. Att nyproduktionen måste öka står klart. Här kan allmännyttan bidra, inte minst med Kombohusen, men fler insatser måste till.

– Det som byggs är alltid dyrare än det som redan finns, men byggkostnaderna måste pressas så att så många som möjligt har råd att efterfråga bostäderna. Här krävs flera olika åtgärder, men främst vill vi peka på behovet av bättre konkurrens, mer industrialiserat byggande, typgodkännande och att allmännyttan undantas från kravet på att tillämpa LOU, sa Åsa Johansson.

Allmännyttan central för ökat byggande

För första gången i allmännyttans historia gästades kongressen av en statsminister. I sitt anförande lyfte Stefan Löfven allmännyttans centrala roll för att byggandet i Sverige. Idag är hyresnivåerna för höga för många människor och statsministern tryckte på att det bästa sättet att åstadkomma andra hyresnivåer är att bygga mer. Investeringsstöd, förenklade byggprocesser och standardiserade produktionsmetoder är några av de insatser av som lyfts av regeringen för att hålla nere kostnaderna. Däremot kunde inte reformer för att uppnå balanserade ekonomiska villkor mellan upplåtelseformerna utlovas.

Statsministern var också tydlig med att en social bostadssektor inte är önskvärd, då det vore förödande att dela upp samhället än mer. I övrigt vill regeringen avvakta resultaten av den pågående utredningen om en socialt hållbar bostadsförsörjning.

Tre motioner behandlades

Hyresfrågorna är högaktuella, vilket återspeglades i två av de motioner som inkommit till kongressen. Motionerna ”Nya tider kräver nya beslut” och ”Lyssna mer på medlemsföretagen” pekade på att flera medlemsföretag anser att de årliga hyresförhandlingarna inte fungerar tillfredsställande. Båda yrkade på att Sveriges Allmännyttas Agenda för 2019–2023 ska ses över i del delar som rör lagändringar och oberoende tvistelösning.

Likaså yrkades på att involvera medlemsföretagen mer när det blir aktuellt med remissvar kopplade till de pågående utredningarna om hyressättning. Kongressen beslutade att eftersom en ny agenda för Sveriges Allmännytta för 2023 − 2027 ska beslutas på nästa kongress 2023, så görs inga förändringar i nuvarande agenda. Men man underströk att medlemsbolagen kommer att involveras på flera olika sätt i arbetet med den nya agendan.

När det gäller utredningarna om fri hyressättning vid nyproduktion och om läge och kvalitet i hyressättningen planeras en remisskonferens för medlemsföretagen för att diskutera förslagen och dess konsekvenser.

Den tredje motionen yrkade på att Sveriges Allmännytta tar fram ett kunskapsunderlag om vad som vid upprustning är underhåll, vad som är allmänna förändringar och vad som är standardhöjning. Kongressen beslutade att en sådan utredning ska genomföras. Resultatet presenteras på nästa kongress 2023.

Läs motionerna och styrelsens svar.

Åtgärder för ökat medlemsinflytande

Vid kongressen 2019 fick styrelsen i uppdrag att göra en översyn av relationen med medlemsföretagen. Syftet var att öka medlemsnyttan, öka medlemsföretagens inflytande över och samverkan med Sveriges Allmännytta samt stärka utvecklings- och påverkansarbetet genom att ompröva, förnya och utveckla arbetsformerna. Arbetsgruppen presenterade sina slutsatser på kongressen, som beslutade att:

  • formerna för de regionala vd-träffarna ses över i enlighet med arbetsgruppens förslag
  • vd-rådets roll utvecklas i enlighet med arbetsgruppens förslag
  • stödet till representanterna i vd-rådet stärks
  • en översyn av stadgarna görs med syftet att klargöra vad som krävs för medlemskap att en uppföljning av medlemsinflytandets utveckling görs 2023 och 2025

Motverka mäns våld mot kvinnor

På kongressen lyftes också den högaktuella frågan om vad Sveriges Allmännytta kan göra för att motverka mäns våld mot kvinnor. En av de viktigaste insatserna är att bidra till möjligheten att få en bostad och därmed underlätta för våldsutsatta att lämna en relation. Likaså är samverkan med kommun, polis och andra fastighetsägare i det brottsförebyggande arbetet samt effektiva rutiner för orosanmälningar viktiga insatser.

Sverige behöver en bostadspolitik för alla

Kongressen antog ett gemensamt uttalande med fokus på att Sverige behöver en bostadspolitik för alla. Bostadspolitiken ska skapa förutsättningar för alla i Sverige att leva i goda bostäder samtidigt som bostadsförsörjningen ska bidra till ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling. För att nå dit behöver den generella bostadspolitiken utvecklas och kompletteras med riktade åtgärder som underlättar för svaga hushåll att komma in och stanna kvar på bostadsmarknaden.

Kongressen framhåller dock att det är viktigt att Sverige även framdeles avstår från särskilda subventionerade socialbostäder för låginkomsttagare och människor med social problematik.

Målet måste vara att år 2030 ska bostadsbristen vara borta och hemlösheten utrotad. Allmännyttan kommer att göra vad vi kan för att målet ska uppnås och uppmanar privata hyresvärdar att också bidra till detta.

2023 bär det norrut

Nästa kongress blir 2023 i Kiruna där Kirunabostäder står som värd.