Upphandlingen sker som konkurrenspräglad dialog. Efter annonsering, där huvudsyftet med upphandlingen presenterats, har leverantörer fått anmäla sitt intresse.

SABO har nu granskat de ansökningar som inkommit, både avseende de obligatoriska krav som ställts upp och leverantörernas tidigare erfarenheter av småhusproduktion. Enligt de upphandlingsförutsättningar som satts upp på förhand har SABO valt ut tio leverantörer som går vidare till dialogfasen.

Enskilda dialogsamtal med de utvalda företagen inleds under nästa vecka och kommer att pågå i cirka två månader. Därefter kommer SABO att färdigställa det detaljerade förfrågningsunderlaget, som enbart skickas ut till de företag som deltagit i dialogen.

Avtal klara sommaren 2018

I mars 2018 ska företagen lämna in sina anbud med föreslagna småhus för bedömning och därefter avslutas upphandlingen. SABO räknar med att från sommaren kunna erbjuda ramavtal för avrop åt sina medlemsföretag.

– Det är mycket glädjande att SABOs upphandling intresserar leverantörerna och att det finns både svenska och utländska företag bland dem som har gått vidare till dialogfasen. Vår analys om att det finns överkapacitet bland småhustillverkarna verkar alltså stämma, säger Jonas Högset, tf chef för SABOs enhet för fastighet och boende.