I dag ansvarar producenterna för att samla in och därefter återvinna returpapper. Regeringen föreslår att producentansvaret ska upphöra och att kostnaden för hanteringen ska täckas via avfallstaxan. Förslaget innebär att ansvaret flyttas till kommunerna och i förlängningen till hushållen, även till boende som inte prenumererar på tidningar eller som tackat nej till reklam.

– Förslaget innebär ett avsteg från den viktiga princip som säger att den som sätter en produkt på marknaden också ska ansvara för dess miljöpåverkan, från produktion till avfall. En princip som vi anser är viktig att hålla fast vid och som hittills värnats av alla svenska regeringar sedan 1960-talet, säger Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta.

Incitament försvinner

Om förslaget genomförs kommer det att saknas incitament för producenter av pappersmassa att ta miljöansvar. En sådan situation är inte långsiktigt hållbar och strider mot ambitionen att Sverige ska bli en cirkulär ekonomi. Även producenter av reklamblad, som utgör en avsevärd del av det papper som sätts på marknaden, kommer enligt förslaget att slippa ta ansvar för sina produkter.

– Utbyggnaden och driften av den bostadsnära insamlingen är en stor ekonomisk börda som skulle träffa kommunerna och som måste täckas genom en höjd avfallstaxa. I förlängningen landar det hos fastighetsägarna och slutligen hos de boende, oavsett om de prenumererar på en papperstidning eller inte, säger Åsa Johansson (S), styrelseordförande i Sveriges Allmännytta.

Eldas upp

Den största kostnaden hamnar dock på miljön. Få kommuner lär ha möjlighet att fullt ut kunna bekosta separat insamling och materialåtervinning av returpappret, inte minst mot bakgrund av de ekonomiska utmaningar som många av dem står inför. Risken är uppenbar att en stor del i stället hamnar i restavfallet och skickas till energiåtervinning. Det skulle innebära att en stor mängd papper kommer att eldas upp i stället för att bli nytt papper.

Sveriges Allmännytta föreslår att regeringen i stället utreder ett sammanhållet system för fastighetsnära insamling av förpackningar, returpapper och matavfall, så att det blir tydligt och enkelt för de boende att lämna sitt avfall i närheten av sin bostad.