Lättade bullerkrav bra för bostadsbyggandet

Riktvärdena för bostäder har höjts i två steg. Den första juni 2015 höjdes riktvärdet för buller för små lägenheter från 55 decibel A (dBA) till 60 dBA vid den exponerade sidan. Samtidigt höjdes även riktvärdena för buller utomhus från spår-, väg- och flygtrafik vid bostadsbyggnader. 2017 beslutades om ytterligare ändringar i värdena för buller från spår- och vägtrafik vid byggnadernas fasader. För bostäder upp till 35 kvadratmeter höjs nivån från 60 dBA (a-vägd decibel) till 65 dBA. För större bostäder höjs riktvärdet från 55 dBA till 60 dBA. Sveriges Allmännytta anser att de lättade bullerkraven var bra för bostadsbyggandet i tätbebyggda områden.

Regeringens tog bland annat intryck av Sverigs Allmännyttas fakta och uppgifter från medlemsföretagen där det bland annat framgick att riktvärdena för trafikbuller varit ett hinder för att få ut så många bostäder som varit önskvärt. Därför är ändringen mycket välkommen.

Möta efterfrågan på citynära bostäder

Innan regelförändringen var det svårt att bygga små lägenheter. Det finns också en stor efterfrågan på fler bostäder i citynära lägen och även där har de tidigare riktvärdena försvårat önskad nyproduktion på grund av krav på så kallad tyst sida som medfört att allmännyttan tvingats bygga oönskade planlösningar.

Vi anser att allmännyttan med de nya riktvärdena kommer kunna bidra till ännu mer kommunnytta eftersom fler lägenheter kan skapas i varje planerat byggprojekt och vi kan få tätare städer med bättre förutsättningar för service och bra kollektivtrafik.

Fakta, underlag och referensmaterial