Beslutet som riksdagen tog är enligt regeringens proposition 2017/18:245.

Två alternativa förslag om begränsade ränteavdrag

EU beslutade i juni 2016 om ett direktiv som begränsar skattemässiga ränteavdrag för företag. Medlemsstaterna är skyldiga att senast den 1 januari 2019 införa dessa eller andra regler som är lika effektiva. Det svenska finansdepartementet presenterade i en promemoria i juni 2017 två alternativa förslag om begränsade ränteavdrag. Syftet med förslagen är dels att skydda den svenska skattebasen, dels att göra det mindre förmånligt att finansiera verksamheten med lånat kapital i förhållande till eget kapital.

Propositionen valde att gå vidare med förslag två, med en begränsning enligt den så kallade EBITDA regeln som innebär att avdragsmöjligheterna baseras på ett företags rörelseresultat före räntor, skatter, nedskrivningar och amorteringar. Utrymmet för att göra avdrag uppgår till 30 procent av EBITDA.

Lagändringarna omfattar därutöver en förenklingsregel som innebär att ett negativt räntenetto får dras av upp till 5 miljoner kronor. Ett sådant avdrag får göras i stället för ett avdrag med 30 procent av avdragsunderlaget enligt EBITDA-regeln.

Samtidigt ändras reglerna om värdeminskningsavdrag för hyreshus. Utöver ordinarie avdrag för värdeminskning får ytterligare 12 procent av byggnadens anskaffningsvärde dras av under en sexårsperioden från det att hyreshuset byggts klart. Detta gäller både ny- och ombyggnationer.

Försämrat kassaflöde vid nyproduktion och renovering

De förändrade reglerna kommer i många fall försämra kassaflödet vid både nyproduktion och renovering. Sveriges Allmännytta anser att det är en uppenbar risk att både avkastningskrav och nedskrivning av fastighetsvärden ökar. För att hantera det kan de allmännyttiga bolagen komma att behöva höja hyrorna, vilket många hyresgäster och marknader kan ha svårt att klara av.

Enligt Sveriges Allmännyttas beräkningar kommer de kommunala bostadsföretagens skattebetalningar öka med ca 85 miljoner kronor vid den genomsnittliga räntenivån på 1,9 procent som Sveriges Allmännyttas medlemmar hade 2016. Fördubblas räntenivån till 3,8 procent så ökar skattebetalningarna med upp till 500 procent.

Risk för minskat bostadsbyggande och färre renoveringar

Finansdepartementet föreslår även att det nuvarande regelverket om begränsade avdrag för räntor på interna lån ska finnas kvar. Det är ett regelverk som är mycket rättsosäkert eftersom det i vissa fall kan ta flera år innan företaget vet om det får avdrag eller inte med räntorna på de interna lånen när de lånar direkt av kommunen.

Trots att den beslutade förändringen av reglerna hörsammat flertalet av Sveriges Allmännyttas synpunkter kan den ökade beskattningen av lånat kapital medföra ett minskat bostadsbyggande och färre renoveringar av bostäder. Den föreslagna ränteavdragsbegränsningen i kombination med redan rådande skatteobalans mellan upplåtelseformerna kan bli svår att bära, främst på svagare marknader där den kan utgöra ett hinder för fortsatt utveckling av hyresrätten.

Sveriges Allmännytta anser därför att förenklingsregeln bör höjas till 30 miljoner kronor, det vill säga de ränteavdragsregler som EU beslutat, åtminstone under en övergångsperiod. Då skulle huvuddelen av Sveriges Allmännyttas mindre medlemsföretag undantas med nuvarande låga räntenivå och har möjlighet att anpassa sig successivt till de nya reglerna inför att räntorna höjs.

Fakta, underlag och referensmaterial