Projektet i korthet

Inblandade bolag

Uppsalahem och ICA

Publicerat i februari 2016

Klimaträtt söker lösningar på klimatfrågan i vardagen

Inspirerade av ett villaprojekt, One Tonne Life, där en familj på sex månader lyckades minska sina personliga klimatutsläpp med 62 procent, utan försämrad livskvalitet, startade ICA och Uppsalahem projektet Klimaträtt. De knöt till sig samarbetspartners inom områdena boende, mat, transport och övrig konsumtion. För att få in särskild expertis bjöd de även in Chalmers, Världsnaturfonden WWF och it-företaget Energimolnet. Projektet utvecklade Klimaträttappen som automatisk samlar in personliga klimatavtryck från alla konsumtionsområden och enkelt visualiserar det i mobilen eller på datorn. I mars 2015 bjöds hyresgästerna i Uppsalahems hyreshus Frodeparken in för att under ett halvår testa appen, ta del av olika tjänster och erbjudanden med liten klimatpåverkan samt att få kunskap och inspiration.

– Målsättningen var att de boende skulle minska sin klimatpåverkan med i genomsnitt 40 procent, utan stora förändringar i levnadssätt och utan påverkan på privatekonomin. Ett annat mål var att inspirera fler företag till att hjälpa sina kunder till mer klimatriktiga val, säger Anna Freiholtz, energichef- och miljöstrateg på Uppsalahem.

Stor effekt med klimatsmart boende och medvetna val

Efter sex månader hade de 20 aktiva deltagarna i projektet minskat sina klimatavtryck med i genomsnitt 31 procent inom kategorierna boende, mat och transporter. Resultatet visar att klimatsmart boende och medvetna val i vardagen har stor effekt på klimatavtrycket.

Den energieffektiva byggnaden med solcellsfasad, hade också positiv inverkan på klimatavtrycket. Den största anledningen till minskningen var att Uppsalahem köper biobaserad, koldioxidneutral fjärrvärme till Frodeparken. De kunde dessutom se att hyresgästernas elanvändningen minskade under projektets gång. Förbrukningen under hösten var i genomsnitt 13 procent lägre än under våren. Detta genom att lampor släckts och maskiner stängts av från standby. En deltagare beskriver hur hon har gått från att aldrig ha tänkt på att släcka lampor till att nu göra det för det mesta.

Projektets slutsatser

Klimaträtt har visat att människor som i någon mån har ett miljöintresse kan motiveras att göra aktiva handlingar för att minska sitt klimatavtryck. Vad som motiverat deltagarna i Klimaträtt att komma igång har inte entydigt pekat på en åtgärd. Återkoppling via appen, inspiration och kunskap verkar har spelat ungefär lika stor roll, dock olika roll för olika individer, men utan insatserna hade förändringarna troligen inte ägt rum.

En lärdom är också att våra klimatavtryck speglar våra olika personligheter och livsstilar och kräver olika lösningar för att skapa motivation och förändring. Det står också klart att förändringarna som deltagarna gjort har haft en positiv påverkan på klimatavtrycket. För de områden som analyserats fullt ut har avtrycket minskat med i snitt 1,6 ton koldioxid per person och år. Den verkliga minskningen är troligen större då deltagarna sagt att de gjort betydelsefulla förändringar även på de områden som inte mätts.

Extra intressant är deltagarnas upplevelser av att leva mer klimaträtt. De beskriver att det inte är jobbigt när en vana väl är etablerad, men att det var ansträngande att komma igång. Vissa uppoffringar måste göras men det uppvägs av fördelarna, menar många.

Lärdomar från projektet

Insikt och kunskap är en nyckel till att hjälpa människor att börja leva mer klimatsmart. En annan är att företag måste göra det mycket enklare för sina kunder att välja det som är bäst för klimatet. Det behövs fler klimaträtta alternativ och bättre information om hur stor klimatpåverkan olika produkter och tjänster har.