Projektet i korthet

Inblandade bolag

Östersundshem

Publicerat i april 2017

 

 

 

Fyra nya punkthus upphandlade genom SABOs ramavtal står på plats i Remonthagen, ett rekreationsområde öster om centrala Östersund. Längre fram får de 148 kombolägenheterna sällskap av privatägda kedjehus, trygghetsboenden och en förskola.

Östersundshems ambition är att området ska vara så välkomnande och öppet som möjligt, även för dem som inte bor där, med bevarade skogspartier, stora gräsmattor och ängspartier. Här finns även grillplatser, en anlagd pulkabacke, en stor lekplats och en multiarena.

Bilar har däremot fått mindre utrymme än i andra delar av kommunen: 0,7 parkeringsplats per lägenhet i stället för 1,6. För att de nya invånarna ändå ska kunna förflytta sig smidigt finns elbilspool (Norrlands första), ny bussdragning, nya cykelbanor, 440 cykelparkeringsplatser under tak, cykelmekarbod, skidspår ända in i området, vallabod, och därtill laddplatser för både elbilar, elcyklar och elrullstolar.

Själva husen är också extra gröna, med bland annat sunda material, energieffektiva lösningar och lokalt omhändertagande av regnvatten. Östersundshem betonar att SABOs Kombohus Plus håller en hög hållbarhetsnivå redan i grundutförandet genom prisvärdhet, lång livslängd och låga driftkostnader både för energi och förvaltning. Bostadsbolaget valde dock att lägga till ytterligare hållbarhetsfördelar.

Några exempel:

  • Över 900 kvadratmeter solceller, som täcker hela behovet av fastighetsel och även elbilsladdning.
  • Redskaps- och verktygspool.
  • Odlarbalkonger.
  • Delvis nedgrävd källsortering.
  • Bikupor, både för visning och produktion.
  • Individuell mätning och debitering av varm- och kallvatten.
  • Energieffektiv utomhusbelysning där stolparna kommunicerar med varandra.

Östersundshem framhåller att projektet även främjat social hållbarhet genom att vara en viktig del i bostadsbolagets så kallade Innanförskapsakademi, ett program som drivs i samarbete med arbetsförmedlingen. Praktik blandas med workshops och föreläsningar med syfte att föra deltagarna närmare arbetsmarknaden.

– Vi har internt i Östersundshems hållbarhetssektion fem personer anställda för att driva programmet och hitta en väg till arbete för varje individ, hjälpa handledare ute på arbetsplatserna och agera språkstöd, berättar Karin Österberg, chef för hållbarhetssektionen.

I upphandlingen till Remonthagenprojektet ingick därför att byggentreprenören skulle vara en aktiv part i Innanförskapsakademin och erbjuda praktikplatser till nyanlända och långtidsarbetslösa ungdomar. Sedan byggstarten har tolv praktikanter arbetat i Remonthagen, och fyra av dem har fått fortsatt arbete i området efter praktiken: en elektriker, två snickare och en plattsättare.

 

Hedersomnämnande

Under SABOs kongress i Linköping 2017 fick Östersundshem ett hedersomnämnande av juryn till organisationens hållbarhetspris.

Ur juryns motivering:
”Östersundshem har utvecklat det hållbara boendet bland annat genom hög grönytefaktor, odlarbalkonger, redskaps- och verktygspool, bikupor samt jobbskapande genom Östersundshems Innanförskapsakademi.”

 

LÄS MER

Ett reportage om Östersundshems innanförskapsakademi ur SABOs magasin På väg mot framtiden finns här.

Östersundshems broschyr om Remonthagen finns här.