Projektet i korthet

Inblandade bolag

Ett tjugotal fastighetsägare, föreningar, näringsidkare i Valsta.

Publicerat i maj 2018

 

– Vår utgångspunkt är att gemensamt arbete har större effekt än enskilda insatser. Om vi samlar våra resurser, våra olika perspektiv och idéer blir vi bättre rustade att möta utmaningar. Det här är en långsiktig satsning som samlar de goda krafterna i området, säger Amra Imamovic, SigtunaHems projektledare för Valsta utveckling.

Samverkansprojektet är inspirerat av modellen för BID, Business Improvement District, som bygger på lokal samordning och samfinansiering. Det utgår ifrån fem teman: gemenskap och sammanhållning, trygghet och säkerhet, fysiska utemiljöer, Valsta centrum och kommunikation.

På försommaren 2017 påbörjades BID-processen och den resulterade i att föreningen Valsta utveckling bildades under hösten. I november hölls det första årsmötet. Bland föreningsmedlemmarna finns fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, lokala hyresgästföreningar, företagare, ideella organisationer och samfund.

Vision och gemensamma målbilder

Föreningens vision är att genom samarbete mellan olika aktörer stärka och utveckla Valsta till en väl fungerande stadsdel för boende, besökare och verksamheter. Visionen, gemensamma målbilder och olika verksamhetsplaner har föreningens medlemmar tagit fram tillsammans.

Genom en rad arbetsgrupper genomförs aktiviteter för att möta upp målen som syftar till att utveckla Valsta.

– Att det har varit ett så stort engagemang från många aktörer tror jag beror på att alla har fått vara delaktiga från start och genom hela processen. Sen är vissa mer aktiva än andra i det praktiska arbetet, det är en utmaning, säger Amra Imamovic.

Sedan föreningen startades har bland annat trygghetsvandringar, julgransplundring, påskpyssel och Newroz-firande (kurdiskt nyår) ägt rum.

– Aktiviteterna visar att vi är handlingskraftiga och det ger starka signaler till de som bor och är verksamma i området om att vi tror på och vill satsa på Valsta.

Kommunikation är nyckeln

En svårighet är att få med fler bostadsrättsföreningar som medlemmar. Genom att de får betala en något reducerad föreningsavgift hoppas Amra Imamovic att fler väljer att ansluta. Samtidigt tror hon att Valsta utveckling behöver titta närmre på hur de kan kommunicera de positiva effekterna av arbetet och rikta det mot bostadsrättföreningarna.

I takt med att föreningen växer betonar Amra Imamovic att det blir viktigare och viktigare att berätta om allt arbete som pågår, så att alla föreningsmedlemmar vet vad som händer i hela föreningen och inte bara i de delar de själva är involverade i.

– Det är lätt hänt att fokus hamnar på att planera och genomföra, men det är minst lika viktigt att löpande kommunicera vad som gjorts för visa på utvecklingen.

I nuläget har Valsta utveckling ett tjugotal medlemmar och samarbetet med kommunen sker i form av ett Idéburet offentligt partnerskap, med ett så kallat IOP-avtal.

– Vi har ett nära samarbete med kommunen som är delaktig i våra arbetsgrupper. Vi ser effekt av vårt arbete och ser fram emot att fortsätta, med många aktiviteter planerade, säger Paloma Labbé, marknadschef på Sigtunahem.

Amra Imamovics råd för BID-processen:

  • Gemensam målbild – börja så tidigt som möjligt med att ha en dialog med alla potentiella aktörer och involvera dem i processen med framtagning av planer och mål. Gemensam målbild är en förutsättning för att skapa engagemang.
  • Delaktighet och nytta – det är viktigt att få med en bredd av aktörer eftersom de kan bidra med olika kunskaper. Lägg tid på att kommunicera ut nyttan med arbetet och anpassa det efter aktörens behov.
  • Förankra lokalt –  i tidigt skede är det bra att förankra arbetet hos kommunen. Ett tätt samarbete med kommunen underlättar föreningens arbete och effektiviserar insatserna i området.
  • Fokus på långsiktighet från början – BID är en långsiktig satsning, det är viktigt att verka för det och kommunicera ut det.

SigtunaHem äger och förvaltar 4 700 lägenheter i Sigtuna kommun. Bolaget har cirka 80 medarbetare och deras vision är ”Sveriges mest nöjda hyresgäster”.