Projektet i korthet

Inblandade bolag

Eksta, Aranäs gymnasium

Publicerat i februari 2018

– Det gäller att väcka elevernas intresse för samhällsbyggnad så tidigt som möjligt, därför kör vi projektet under det första gymnasieåret. Teknikettan är en bred ingång innan eleverna väljer sin inriktning, förklarar Christer Kilersjö, vd på Eksta.

Att bolaget samarbetar med just Aranäsgymnasiet beror på att skolan är certifierad som ett teknikcollege, TC. Inom det konceptet samverkar kommuner, skolor och företag för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. TC initierades av Industrirådet 2004, ett råd som består av ledande företrädare för svenska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom industrisektorn.

Projekt Eksta ingår som en aktivitet i teknikprogrammets verksamhetsplan sedan över tio år tillbaka. Under två månader på våren lär sig eleverna bland annat att projektleda, göra matematiska energiberäkningar, ta fram tekniska ritningar och digitalt baserad design, så kallade CAD-modeller.

Nytt tema varje år

Gymnasisterna får stöd och hjälp av en arkitekt och en VVS-ingenjör från Eksta, utöver undervisning och handledning från sina lärare. Temat för projektet varierar från år till år, men utgår alltid från ett pågående nyproduktionsprojekt inom Ekstas bestånd.

– Varje års tema är unikt, det är viktigt. Och eftersom det inte rör sig om någon fiktiv miljö så åker alla elever på studiebesök till bygget och träffar byggentreprenör, projekteringsledare, projektörer med flera, säger Christer Kilersjö.

Visar Fastighetsbranschens bredd

Han menar att det på ett konkret sätt vidgar bilden av vilka roller som ryms inom fastighetsbranschen, som ofta främst förknippas med förvaltning.

Förra året, 2017, fick eleverna ta sig an Ekstas trygghetsboende i Kolla Parkstad, ett nytt område som växt fram i sydvästra Kungsbacka. Deras uppgift var att föreslå alternativ för hur gemensamhetsytorna i boendet kunde utformas. Fyra av de hyresgäster som skulle flytta in i Kolla trygghetsboende utgjorde referensgrupp. De intervjuades av eleverna och fick lämna sin syn på det optimala boendet för äldre.

Över nittio elever involverade

I år är det 46 hyresrätter i Tölö Ängar i nordöstra Kungsbacka som är i fokus. Dessa är under produktion och eleverna har fått två hus att arbeta med interiört. Ritningarna de fått visar bara ytterväggarna. De ska även göra energiberäkningar för värme och varmvatten och ange lämpliga dimensioner för solenergianläggning, både solfångare och solceller. Eleverna arbetar också med att designa en dagvattendamm och en torgyta, och väljer mellan tre olika utemiljöer som de tar fram designförslag för.

I år är över nittio elever involverade i Projekt Eksta. I slutet av maj redovisas arbetena som tagits fram för Tölö Ängar från scenen på Aranästeatern.

– Det är skolan som sätter de formella betygen, men vi på Eksta ihop med övriga projektörer ger feedback och är med och utser ”Bästa arbete” och vilka som kommer tvåa och trea på prispallen, säger Christer Kilersjö och fortsätter:

– Projekt Eksta är ett jättebra sätt för gymnasieeleverna att få upp ögonen för oss, en del söker sen sommarjobb hos oss. Andra dyker upp i olika sammanhang några år senare, till exempel när de gör examensarbeten på högskolenivå.

Ekstas tips för lyckade samarbetsprojekt med gymnasiet:

  • Förankra samarbetet högt upp, gärna med rektorn, och var tydlig med förväntningar och struktur.
  • Stå på er när teman tas fram. Det är enklast för fastighetsbolaget att identifiera projektets ramar – temat ska vara tydligt och enkelt.
  • Var uthållig. Exempelvis kan det vara så att lärare byter inriktning och det är då lätt att hamna på ”ruta ett” igen.
  • Avsätt tid för återkoppling och reflektion efter avslutat projekt.

 

Eksta Bostads AB är Kungsbacka kommuns bostadsföretag, med drygt 40 medarbetare. Bolaget äger och förvaltar cirka 2 700 hyresrätter samt äldreboenden, förskolor och skolor och ett fåtal kommersiella lokaler i anslutning till bostadsområdena.

Bolagsnamnet Eksta är bildat av ledorden Ekonomi Kvalitet Service Trivsel och Ansvar. Ekstas signum är ett miljöklokt boende, vatten värms genom solfångare och el produceras genom solceller på taken. Panncentralerna är lokalt placerade och bolaget producerar värme och varmvatten till de egna fastigheterna, men också till externa kunder. Eksta använder uteslutande biobränslen som källa för uppvärmning.