Projektet i korthet

Inblandade bolag

Örebrobostäder

Publicerat i maj 2022

För ett bostadsbolag handlar brottsförebyggande arbete framför allt om att öka tryggheten i bostadsområdena, underströk Andreas Hammarbäck på Sveriges Allmänyttas konferens om trygghet och säkerhet.

– Det är otroligt viktigt för oss som bostadsföretag att hålla en balans. Vi ska självklart samverka med polisen i stor utsträckning, men vi måste framför allt följa vårt uppdrag som bostadsbolag. Vi ska inte gå in och peka utifrån ett polisperspektiv.

Uppdelning viktig för arbetsmiljön

Den här uppdelningen är också viktig ur ett arbetsmiljöperspektiv, framhöll han.

– Både min personal och jag själv måste kunna arbeta i områdena fem dagar i veckan. Därför måste vi särskilja vilka som är våra arbetsuppgifter och vilka som är polisens. Omhändertagande av narkotika eller vapen, till exempel, det måste vi lämna till polisen. Annars är risken stor att vi blir utsatta i bostadsområdet.

En annan gränsdragning är att hyresgästerna ska kunna lita på att endast Örebrobostäders personal har bostadsbolagets kläder.

– Vi har fått förfrågningar från polisen om att få låna arbetskläder med vår logotype för att bedriva spaning. Det har vi inte accepterat.

Stora problem i två bostadsområden

På konferensen berättade Andreas Hammarbäck om bostadsområdena Varberga och Oxhagen, som haft stora problem med droghandel, misshandel, bilbränder, skadegörelse och annan kriminalitet. Polisen kunde inte lämna sina bilar utan att de förstördes och en alldeles nybyggd fritidsgård brann ner till grunden.

När Örebrobostäders anställda och hyresgäster försökte tillrättavisa ungdomar som betett sig illa utsattes de själva ibland för hot och repressalier i form av exempelvis sönderkastade fönster, berättade Andreas Hammarbäck.

– Våra fastighetsskötare och bovärdar blev också ofta stoppade och fick ta omvägar runt gäng som vägrade att flytta på sig när de skulle klippa gräsmattor eller besöka hyresgäster.

Samverkan med EST-modell

För åtta år sedan började bostadsbolaget att arbeta enligt samverkansformen EST (effektiv samordning i bostadsområden). Sedan dess rapporterar bovärdar, fastighetsskötare och annan områdespersonal in skadegörelse, misstänkt droghantering, hot och andra avvikelser i ett digitalt system.

– Vi har ju hållit på med det här i väldigt många år nu, så det är en rutinmässig del i våra medarbetares vardag, konstaterade Andreas Hammarbäck.

Möten med kommunen och polisen

Den samlade lägesbilden analyseras sedan på veckovisa möten med polisen och Örebro kommun.

– Då tittar vi på hur det ser ut och vart vi ska rikta våra resurser, så att vi sätter in snabba insatser på rätt ställe. Det kan till exempel handla om ronderingar av kommunens och Örebrobostäders vaktbolag. Vi ger också uppdrag till våra nattvandrande föreningar att besöka speciella ”hotspots” (brottsdrabbade platser).

Efter sina pass fyller nattvandrarna i särskilda checklistor, så att samverkansgruppen får veta hur det varit i områdena under kvällarna och nätterna.

I samråd med polis och annan ”blåljuspersonal” ordnas även bortforsling av utbrända bilar och stenupplag, som annars riskerar att användas vid stenkastning.

– Ibland ställer vi också upp vägbommar i våra områden för att underlätta polisens framkomlighet vid behov, berättade Andreas Hammarbäck.

Orsaksanalys och åtgärder

Därutöver hålls möten var fjärde månad, där även fältassistenter, representanter från skola och fritidsgård och andra områdesaktörer är med. Då analyseras orsakerna till problemen, samt lämpliga åtgärder och insatser.

Från Örebrobostäders sida kan det, förutom nattvandrare och väktare, exempelvis handla om att:

  • Förbättra belysning och ta ner buskage.
  • Fysiskt förändra så kallade hotspots genom att ta bort ett tak eller på annat sätt öka insynen över en plats.
  • Upplåta fastigheter till polisens kameror.
  • Förbättra skalskyddet på fastigheterna.

Andreas Hammarbäck gav också exempel på en rad ”mjukare åtgärder” för att skapa trygghet och trivsel:

  • Möten mellan ungdomar och blåljuspersonal.
  • Sommarjobb för ungdomar vid Örebrobostäders badanläggning.
  • Finansiering av en ”ungdomsambassadör” som skapar möten mellan äldre och unga.
  • Korande av Årets unga hyresgäst.
  • En så kallad SOS-dag, då hyresgäster får träffa utryckningspersonal och försäkringsbolag.

Fem anställda voxvärdar

Därtill finns fem anställda så kallade voxvärdar, som arbetar alla kvällar och helger med fokus på barn och unga.

– De arbetar på skolan, på fritidsgården, på våra gårdar, källare och trapphus, och till och med i våra hyresgästers hem, berättade Andreas Hammarbäck.

– Genom att finnas där barn och unga finns får voxvärdarna extrem kännedom om området och även personkännedom. De agerar mentorer när det behövs, de anordnar läxhjälp och de lämnar enormt mycket information till oss genom sina rapporter efter varje avslutat pass.

Daglig förvaltning ger trygghet

Andreas Hammarbäck framhöll också med eftertryck hur mycket den dagliga förvaltningen betyder för hyresgästernas trygghet.

– Det handlar om att arbeta mot olovlig andrahandsuthyrning, att hålla området rent och snyggt, att laga det som är trasigt och att skyndsamt ta bort klotter.

Därtill underströk han vikten av att upprätthålla Örebrobostäders boenderegler (som till exempel att hyresgästerna inte får lämna barnvagnar eller andra föremål i trapphusen), att besiktiga uteplatser, arbeta mot olovlig trafik, följa upp störningsärenden och liknande.

Bild 1: Oxhagen är ett av de områden som Andreas Hammarbäck berättade om på konferensen.
Bild 2: De fem så kallade voxvärdarna anställdes sommaren 2021.
Bild 3: Den dagliga förvaltningen är mycket viktig för hyresgästernas trygghet.
Bild 4: Andreas Hammarbäck är distriktschef på Örebrobostäder.

Goda exempel från Allmännyttan