Projektet i korthet

Inblandade bolag

Botkyrkabyggen

Publicerat i maj 2022

Charlotte Ekfeldt, affärsutvecklingschef på Botkyrkabyggen, framhöll på Sveriges Allmännyttas stora trygghets- och säkerhetskonferens att det brottsförebyggande arbetet inte är någon ny och isolerad satsning för Botkyrkabyggens del.

– Vi har använt väldigt mycket av vår befintliga kraft i den fastighetsförvaltning som vi jobbar med hela tiden, varje dag. Det är viktigt att nyttja de befintliga strukturerna och att inte skapa ett projekt av allting, utan att förstärka och förbättra.

Att grunden för det brottsförebyggande arbetet utgörs av den ordinarie fastighetsförvaltningen lyftes även av andra medverkande på konferensen. Exempelvis handlar det om att arbeta mot olovlig andrahandsuthyrning, se till att utemiljöer känns trygga och att hålla helt, rent och snyggt.

Ökad trygghet ger ökade marknadsvärden

Charlotte Ekfeldt konstaterade också att allmännyttan både ska vara affärsmässig och bidra till samhället – och att de två delarna kan gå hand i hand.

– Om man tittar på det här rent affärsmässigt är det så att när vi ökar tryggheten så att människor trivs, mår bra på en plats och vill bo kvar där – då ökar marknadsvärdet.

Investeringskraft som gynnar boende

Hon framhöll att Botkyrkabyggen med sina 26 000 boende har ett stort ansvar.

– När människor mår dåligt i ett samhälle så måste vi vara en viktig del i att bidra till den platsen. Och vi har en investeringskraft som vi använder till att gynna de boende. Så oavsett om man tittar på affär eller samhälle så har allmännyttan ett speciellt uppdrag, och därför ska vi jobba med de här sakerna i den takt vi kan.

Avvikelser till digitalt system

Alla fastighetsvärdar på Botkyrkabyggen, inklusive reparatörerna, har utbildats i att rapportera in så kallade avvikelser som de uppmärksammar i bostadsområdena i ett digitalt system.

– Rapportörerna är oumbärliga i det här arbetet. Det är de som har örat mot marken hela tiden och rapporterar om allt det som avviker från det som vi kallar för en norm. Det kan handla om olika typer av socialt beteende, ungdomssamlingar eller narkotika som man hittat på en speciell plats, berättade Charlotte Ekfeldt.

Veckovisa möten med polisen och kommunen

Avvikelserna följs sedan upp på veckovisa möten med representanter från polisen och kommunen.

– Då går vi igenom all inrapportering som har skett runt om i hela kommunen från samtliga aktörer, inklusive övriga fastighetsägare och centrumägare. Det gör att vi kan ta fram en prioritering över vad vi ska göra och vilka operativa resurser som vi ska skicka ut till olika platser. Allt ifrån polis till väktare, ordningsvakter, trygghetsfältare, socialsekreterare med flera.

Om det finns platser där problem återkommer under flera veckor görs det en djupare analys av de bakomliggande orsakerna – och vilka insatser som kan vara lämpliga för att få bukt med dem.

Samverkansform: EST

Veckomötena är en bärande del i den samverkansform som valts i Botkyrka och som kallas EST i Botkyrka (effektiv samordning för trygghet i Botkyrka). Både Charlotte Ekfeldt och Pernilla Vera Jr, trygghets- och säkerhetsdirektör på Botkyrka kommun, betonade vikten av de mötena. Inte minst för att de givit goda förutsättningar för att slå fast – och hålla fast vid – en gemensam lägesbild.

– Den enade lägesbilden gör att vi alla kan bidra, både inom våra egna organisationer och genom samverkan, och även byta erfarenheter och kunskap, framhöll Charlotte Ekfeldt.

Pernilla Vera Jr konstaterade att det inte alltid rått samsyn inom samarbetet.

– Vi krockar ibland, för vi har jätteolika synsätt. Men ju mer vi jobbar tillsammans, desto mer har vi sett att det är viktigt att vi är tydliga med varandra och med vad vi vill uppnå.

Flertal satsningar

På konferensen berättade de båda om flera konkreta satsningar för att förebygga brott och öka tryggheten. Några exempel:

  • Trygga hus. En ny metod med bland annat en 100 punkter lång checklista för trygghetsbedömningar av Botkyrkabyggens fastigheter – exempelvis kontroller av förråd och garage, trygghetsvandringar och arbete mot störningar och misstänkt olovlig andrahandsuthyrning.
  • Ombyggnad av en parkeringsplats med öppen droghandel. Efter Botkyrkabyggens omvandling av platsen finns där nu en park och en så kallad hub med aktiviteter för barn, unga och vuxna.
  • Trygghetsfältare. Botkyrka kommun har sex personer som arbetar kvällar och helger med uppdrag att lära känna barn och unga för att lotsa dem vidare till en meningsfull fritid och annat relevant stöd vid behov. Botkyrkabyggen betalar halva personalkostnaden. Utöver detta finns även väktarpersonal, störningsjour och fastighetsjour.
  •  Språkaktiviteter, läxhjälp, lovaktiviteter och barnverksamhet i samverkan med föreningslivet. Under sommaren anställs ungdomar för att hålla verksamheten igång.

 

Bilderna ovan:
Bild 1: Ett av Botkyrkabyggens hus i Fittja. Foto: Botkyrkabyggen
Bild 2: Charlotte Ekfeldt, affärsutvecklingschef på Botkyrkabyggen (till vänster), och Pernilla Vera Jr, trygghets- och säkerhetsdirektör på Botkyrka kommun, på Sveriges Allmännyttas konferens om trygghet och säkerhet i bostadsområden. Foto: Sveriges Allmännytta.
Bild 3: Märket Trygga hus utanför en entré till ett godkänt hus. Foto: Botkyrkabyggen
Bild 4: Botkyrkabyggens nya park i Fittja med gratis aktiviteter. Foto: Botkyrkabyggen
Bild 5: Besökare på öppet hus i hubben i Fittja. Foto: Botkyrkabyggen
Bild 6: Utemiljö i Fittja.
Bild 7: Unga konstnärer, handledaren Saadia Hussein och Botkyrkabyggens vd Chris Österlund vid Konstkuben i Fittja. Foto: Botkyrkabyggen