Tävlingen arrangeras av Sveriges Allmännytta för att hitta goda exempel på hyreshusbyggande och därmed kunna sprida kunskap om bra och innovativa byggprojekt.

Tolv kriterier

En oberoende jury granskar alla nominerade projekt utifrån tolv kriterier om bland annat arkitektonisk gestaltning, anpassning till platsen, hållbarhet, nytänkande och lägenheternas funktionalitet. Därefter utses tre finalistbidrag.

– Det är generellt en hög kvalitet på tävlingsbidragen i år, särskilt när det gäller hållbarhet. Juryn har ett tufft uppdrag när nu finalisterna ska sållas fram, säger Sofia Hansdotter, nyproduktionsexpert på Sveriges Allmännytta.

Den 6 maj avslöjas vilka tävlingsbidrag som gått till final. Erfarenheter från de tre bästa byggena delas under Allmännyttans Fastighetsdagar, som hålls i Luleå den 28–29 maj – och här presenteras också vinnaren under festliga former.

Här är de 20 tävlingsbidrag som nominerats till Allmännyttans bästa bygge 2024:

Bostaden i Umeå – kvarteret Magistern

En stor parkeringsyta i miljonprogramsområdet Ålidhem har bytts mot 286 lägenheter i nio huskroppar och nya grönytor. För att hålla nere boendekostnaden har bostadsbolaget strävat efter att bygga yteffektiva bostäder. I ett av bostadshusen har ett LSS-boende integrerats i entrévåningen. Parkeringsbehovet löstes med ett stort parkeringshus med perforerad fasad beläget vid entrén till bostadsområdet. Här finns även delningspool för cyklar, bilar och verktyg.

Fokus på slitstarka material i de mindre lägenheterna, som tenderar att ha en högre omsättning av hyresgäster.  Två av husen som är identiska tvillingar används för att jämföra energidata och experimentera med olika tekniska lösningar.

Tegelröda flerbostadshus vid snöig gata

Husen har utbyggnader kring entréerna för att förhindra att snö blåser in och blockerar utgången.

Antal lägenheter: 286
Plats: Ålidhem, Umeå
Byggherre: AB Bostaden
Arkitekt: Arkinova
Entreprenör: Peab
Investeringsstöd: Ja
Snitthyra: 1 658 kronor per kvm
Energianvändning: 21–42 kWh per kvm och år

Båstadhem – kvarteret Solbacka

20 lägenheter i varierande storlek i fyra radhuslängor i tegel, byggda på en gammal skoltomt i ett villaområde. Målsättningen var att skapa hyresrätter med villakvaliteter. För att underlätta för de boende att leva hållbart finns fasta cykelställ och elbilsladdare vid varje lägenhet, liksom lättillgängliga eluttag för laddning av elcykel.

Solceller på taken genererar el som främst används till lägenheternas värmepumpar samt allmän fastighetsel. Fördröjningsmagasin ska minska belastningen på dagvattensystemet.

Flygbild nybyggda radhus i villaområde

Alla lägenheter har dubbla uteplatser antingen i markplan eller på balkong.

Antal lägenheter: 20
Plats: Grevie, Båstad
Byggherre: Båstadhem
Arkitekt: Möller Arkitekter
Entreprenör: Henrik Anderssons Bygg
Investeringsstöd: Nej
Snitthyra: 1 676 kronor per kvm
Energianvändning: 48–52 kWh per kvm och år

Centrumbostäder i Skara – Kvarteret Stinsen

Trygghetsbostäder för 65-plussare i centrala Skara, på ett tidigare tågstationsområde. Solceller på taken och sedumtak på låghusen för att ge en grön yta, men också för att för att fördröja vattenhanteringen vid kraftigt regn, tillsammans med magasin för omhändertagande av lokalt dagvatten.

Centrumbostäders största nyproduktionsprojekt sedan 70-talet. Projektet inleddes med telefonintervjuer med äldre Skarabor för att få en bild av efterfrågan. Trots i övrigt svag efterfrågan på hyresrätter i Skara finns stort behov av bostäder med utökad tillgänglighet för äldre – och allt blev uthyrt 9 månader före inflyttning.

Trygghetsbostäderna har en gemensamhetslokal med vinterträdgård och lounge.

Antal lägenheter: 48
Plats: Skara
Byggherre: Centrumbostäder i Skara
Arkitekt: Studio Ekberg
Entreprenör: Peab
Investeringsstöd: Ja
Snitthyra: 1 467 kronor per kvm
Energianvändning: 41 kWh per kvm och år

Fristadbostäder – Prästhöjden

29 lägenheter i ett trygghetsboende för 70-plussare, med gemensamhetslokal, gästrum och gymlokal. Ett trähus med stomme helt i massivträ och traditionell fasad målad med falu rödfärg. Ambitionen har varit att använda trä i så stor utsträckning som möjligt och även visa det genom att exponera trä i trapphus, entréer och inne i lägenheterna – även den bärande stommen.

En av tre nominerade finalister till Byggindustrins tävling Årets Bygge 2024 bland 33 tävlande i kategorin bostäder.

Flygbild rött flerbostadshus i trä omgivet av tallar och andra träd

Trä rakt igenom är ett tema för Prästhöjden, där ambitionen även var att rita ett hus som utgår från platsen och spara så mycket som möjligt av orörd natur.

Antal lägenheter: 29
Plats: Fristad, Borås
Byggherre: Fristadbostäder
Arkitekt: Tengbom
Entreprenör: Olofsson Bygg & Entreprenad
Investeringsstöd: Ja
Snitthyra: 1 650 kronor per kvm
Energianvändning: 75 kWh per kvm och år

Gavlegårdarna – Södra Hemlingby

Sex flerbostadshus med skifferfasader och träpanel vid entréer, uteplatser och balkonger. Stommen av trä är synlig i valda delar inne i lägenheternas ytterväggar för att visa på hållbarheten och öka trivseln. För att minimera användningen av betong har husen byggts utan källare och med gipsspackel som ljudreduktion i bjälklagen istället för betong. Solceller på taken.

Grönytor och fördröjningsmagasin inom fastigheterna ska förhindra översvämning vid kraftigt regn. Återvinningsrummen har fönster, sedumtak och träfasader.

Utemiljön indelad i privata, halvprivata och offentliga rum. För att skapa trivsel finns bland annat växthus, lekytor, cykelmekarverkstad och möjlighet till odling.

Antal lägenheter: 132
Plats: Gävle
Byggherre: Gavlegårdarna
Arkitekt: White Arkitekter
Entreprenör: ByggPartner i Dalarna
Investeringsstöd: Nej
Snitthyra: 2 076 kronor per kvm
Energianvändning: 61 kWh per kvm och år

Götenebostäder – Hemmavé

Två sjuvåningshus i ett förtätningsprojekt i centrala Götene. Byggda utan cellplast i klimatskalet, med lokalt omhändertagande av regnvatten med underjordisk bevattning och underjordiskt återvinningssystem. Husen har uppkopplade brandvarnare och internt elnät för användningen av den lokalt producerade solcellselen. Samverkan med bland annat Unesco biosfärområde och Kinnekullebygdens konstnärskluster.

På gården finns en mikropark med naturpedagogiska skyltar och ännu mer information finns i en egen Hemmavé-app.

Antal lägenheter: 56
Plats: Götene
Byggherre: Götenebostäder
Arkitekt: Studio Ekberg
Entreprenör: Skanska
Investeringsstöd: Ja
Snitthyra: 1 488 kronor per kvm
Energianvändning: 39 kWh per kvm och år

Helsingborgshem – Pålsjö äng

Tre flerbostadshus och två radhuslängor med sammanlagt 73 lägenheter nära jordbruksmiljö, byggt med så kallad klimatförbättrad betong och enkelbränt tegel. Under byggtiden drevs byggbodar och eldrivna maskiner av el från solceller som satt på byggbodarna. Nu kommer fastighetselen från solceller på bostadshusen.

Taken på förråd och miljörum har sedumtak för att fånga upp regnvatten. Gårdspump med vatten och genomsiktliga tak på innergårdarnas pergola ska skapa trygga mötesplatser.

Antal lägenheter: 73
Plats: Helsingborg
Byggherre: Helsingborgshem
Arkitekt: Möller Arkitekter
Entreprenör: NCC
Investeringsstöd: Nej
Snitthyra: 1 994 kronor per kvm
Energianvändning: 54–59 kWh per kvm och år

Junehem – Kaxholmen

Två huskroppar i trä som är sammankopplade med en gångbro av limträ. Synlig trästomme på valda ytor i lägenheterna och i de uppglasade trapphusen. Här finns en stor gemensam takterass med sjöutsikt och en övernattningslägenhet för gäster.

Kvarteret har grillplatser, fruktträd och lekytor på gården. Garage och förråd i finns i souterrängvåningen.

Fasaderna har träpanel av värmebehandlad furu och på taken finns sedum och solpaneler.

Antal lägenheter: 39
Plats: Jönköping
Byggherre: Junehem
Arkitekt: Krook & Tjäder
Entreprenör: Wästbygg
Investeringsstöd: Nej
Snitthyra: 1 693 kronor per kvm
Energianvändning: 53 kWh per kvm och år

Kfast – Husby Vreta i Skogstorp

Tre huskroppar med stomme och fasad i trä. Standardiserat byggande genom ramavtalet för Allmännyttans Kombohus Lamell. Solceller på taken, bergvärme och batterilagring där energi kan fördelas mellan husen och energitopparna minskas samt även värma husen under en tid även om det blir elavbrott.

Hyresgästerna i Skogstorp kan se energiförbrukningen i realtid i en mobilapp.

Antal lägenheter: 86
Plats: Eskilstuna
Byggherre: Eskilstuna Kommunfastigheter
Arkitekt: Lindbäcks
Entreprenör: Lindbäcks
Investeringsstöd: Nej
Snitthyra: 2 002 kronor per kvm
Energianvändning: 42 kWh per kvm och år

Leksandsbostäder – Kvarteret Stjärnan

Stjärnformat hus med transparanta balkonger för att ge ett luftigt intryck, i ett förtätningsprojekt på en yta där det tidigare stod en garagelänga. En ny stor lekplats binder ihop det nya stjärnhuset med de äldre byggnaderna. Utemiljön rymmer även ett grillhus och utegym för vuxna, liksom planteringsytor som tillsammans med planteringslådor vid uteplatserna skapar avgränsning mellan gemensam och privat yta.

Via en energihubb kan överskottsenergin från solcellerna på taket delas till en intilliggande fastighet, för att optimera energianvändningen och kapa effekttoppar.

Antal lägenheter: 42
Plats: Leksand
Byggherre: Leksandsbostäder
Arkitekt: David Alton arkitektkontor samt Agnas Ark
Entreprenör: Grytnäs Projekt AB
Investeringsstöd: Nej
Snitthyra: 1 937 kronor per kvm
Energianvändning: 39 kWh per kvm och år

LKF – Kvarteret Kornknarren

Tegelkvarter i stationssamhälle med småskalig bebyggelse. Planerad med trädgårdsstaden som ideal, med låga hus, trädgårdar, traditionella gator, torg och parkrum.  Skalan är generellt tre våningar plus en vindsvåning. Kring uteplatserna markerar tegelkrönta murar gränsen mellan offentligt och privat. Cykelhus med gröna ängstak bidrar till rumsindelning av gården.

Entréer och utplatser markeras genom ett mörkt marktegel lagt i fiskbensmönster.

Antal lägenheter: 68
Plats: Västra Stångby, Lund
Byggherre: Lunds Kommuns Fastighets AB
Arkitekt: Kanozi Arkitekter
Entreprenör: Peab
Investeringsstöd: Nej
Snitthyra: 1 550 kronor per kvm
Energianvändning: 45 kWh per kvm och år

LKF – Kvarteret Pilgrimmen

Sex flerfamiljshus i tegel, utformade med ett industriellt fasaduttryck och sadeltak med anknytning till befintlig historisk bebyggelse. Cykelhus och förråd av miljövänligt behandlat trä.

Lägenheterna har genomgående planlösningar eller är vända mot den tysta sidan och utsikten över slätten i söder. En regnträdgård fångar upp dagvatten. Innergården och landskapet har utformats enligt temat grönskande tegel, med bland annat gabionmurar av återbrukat tegel.

Husen har sadeltak som är klädda med en diskret sollfilm som fångar upp solens strålar och genererar energi till fastigheten.

Antal lägenheter: 113
Plats: Södra Råbylund, Lund
Byggherre: Lunds Kommuns Fastighets AB
Arkitekt: Liljewall Arkitekter
Entreprenör: JSB
Investeringsstöd: Nej
Snitthyra: 1 850 kronor per kvm
Energianvändning: 39 kWh per kvm och år

LKF – Kvarteret Storspoven

Ett särskilt boende i Stångby stationssamhälle byggt med fokus på att brukarna ska känna sig hemma och trygga. 50 lägenheter med möjlighet till parboende. Smarta lösningar, till exempel så kallade japanska toaletter, ska skapa större möjlighet till självständighet i boendet.

Innergården har olika rum, gott om sittplatser, odlingsbäddar i bekväm arbetshöjd för brukarna, en motionsslinga som leder tillbaka dit man började och en artrik sinnesträdgård med porlande vatten, doftande blommor och fjärilar.

Genom stora fönsterpartier kan de boende följa årstidernas växlingar på den skånska slätten även de dagar dagsformen gör det svårt att gå ut.

Antal lägenheter: 50
Plats: Västra Stångby, Lund
Byggherre: Lunds Kommuns Fastighets AB
Arkitekt: Kanozi Arkitekter
Entreprenör: Peab
Investeringsstöd: Nej
Snitthyra: 2 100 kronor per kvm
Energianvändning: 55 kWh per kvm och år

LW Fastigheter – Kvarteret Jublet

Fyra byggnader invid Malmfjärden i centrala Kalmar, med 47 hyresrätter, 49 bostadsrätter och möjlighet till lokaler i bottenvåningen. Fasaderna mot gatan har en stadsmässig karaktär. Mot parken har gårdshusen en mjukare karaktär med fasad av cederpanel. På fasaderna finns vajrar som över tid ska ska låta grönska klä balkongerna. Grundförstärkt källarplan under havsytenivån och underjordiskt garage.

Fasaderna mot gatan har en stadsmässig karaktär med kalkstenbeklädnad och franska balkonger.

Antal lägenheter: 47
Plats: Fredriksskans, Kalmar
Byggherre: LW Fastigheter och Projektbyggaren/Grenåligruppen
Arkitekt: Marge Arkitekter
Entreprenör: Multibygg
Investeringsstöd: Nej
Snitthyra: 2 004 kronor per kvm
Energianvändning: 59 kWh per kvm och år

MKB – Kvarteret Diagnosen 1

130 lägenheter i flerbostadshus om 4–9 våningar samt 12 hyresrättsradhus i stadsutvecklingsprojektetet Sege Park, ett före detta sjukhusområde i parkmiljö. Fokus på hållbar livsstil och delningsekonomi, med bilpool, lådcykelpool, cykelverkstad, odlingsplatser, utekök, gemensamhetslokal och takterass med orangeri. Solceller på taken med möjlighet till batterilagring.

För att få flytta in i kvarteret Diagnosen ska hyresgästerna skriva på en avsiktsförklaring för att visa att man är positiv till gemenskap och delning, samt att hålla fastigheten rökfri.

Antal lägenheter: 142
Plats: Sege Park, Malmö
Byggherre: MKB Fastighets AB
Arkitekt: Liljewall Arkitekter
Entreprenör: AF Öresund
Investeringsstöd: Ja
Snitthyra: 1 470 kronor per kvm
Energianvändning: 71 kWh per kvm och år

Platen – Facklan – Motalas högsta hus

15-våningshus på en tomt invid Vättern där en låg förskolebyggnad av tekniskt dålig kvalitet har rivits. Punkthusets fasad är klädd i olika nyanser av tegel, som ska harmoniera med 50-talshusen intill. Från våning 4 och uppåt har lägenheterna i alla väderstreck utsikt mot vatten. Balkonger med både öppen och inglasad del.

Varierande lägenhetsstorlekar, men för att ge plats åt större familjer finns etagelägenheter med egen entré för till exempel tonåringen. På plan 15 finns en gemensam takterass och gemensamhetslokal.

Hög prefrabrieceringsgrad, med exempelvis bjälklag med ingjuten ventilation och rörinstallationer gjorde att stomme och yttervägg kunde monteras i högt tempo, med en våning per vecka.

Antal lägenheter: 64
Plats: Motala
Byggherre: Bostadsstiftelsen Platen
Arkitekt: White Arkitekter
Entreprenör: NCC
Investeringsstöd: Nej
Snitthyra: 1 739 kronor per kvm
Energianvändning: 66 kWh per kvm och år

Rikshem – Blombacka i Södertälje

Husen är utformade för att integreras med den befintliga tidstypiska 60-talsarkitekturen i området. Målsättningen har varit att hålla en låg hyresnivå eftersom betalningsförmågan i området är låg. Byggherren anger industriellt byggande och samverkansavtal som som framgångsfaktorer för att nå detta.

Boendedialoger genererade sex fokusområden, vilket bland annat ledde till en stor satsning på nyplantering av träder, buskar och blommor, nya umgängesplatser och lekytor samt bättre belysning.

Antal lägenheter: 130
Plats: Södertälje
Byggherre: Rikshem
Arkitekt: Minjar
Entreprenör: JSB
Investeringsstöd: Ja
Snitthyra: 1 727 kronor per kvm
Energianvändning: 42 kWh per kvm och år

Rikshem – Topasen i Norrköping

Förtätningsprojekt med tre punkthus i tegel på en tidigare parkeringsyta. Varierade lägenhetsstorlekar men med fokus på mindre lägenheter för att skapa yteffektiva bostäder till lägre hyra. Ett exempel på industriellt byggande med kort och effektiv byggtid. Husen uppfyller kraven för Miljöbyggnad Silver.

Kvarteret har fått solceller på taken, elbilspool, cykelhus och nya utemiljöytor med sittplatser, boulebanor och växtlighet.

Antal lägenheter: 141
Plats: Vilbergen, Norrköping
Byggherre: Rikshem
Arkitekt: Minjar, Sonark samt White Arkitekter
Entreprenör: JSB
Investeringsstöd: Ja
Snitthyra: 1 849 kronor per kvm
Energianvändning: 41–47 kWh per kvm och år

Skövdebostäder – Bostället

71 mindre lägenheter i två huskroppar i tegel, trä och plåt, som utformats för att möta den äldre låga småhusbebyggelsen i söder och väster och samtidigt ansluta till den kommande kvartersutformningen i Skövde Science City med höga hus. Det första bygget i den största stadsomvandlingen i Skövdes historia, då ett industriområde nära både centrum och högskolan ska omvandlas till Skövde Science City.

Solceller på taken som bidrog till elförsörjningen redan under byggtiden. Husen är rökfria men rökning är tillåten på uppmärkta platser i området.

Planerat för möjlighet till bilfritt boende genom närhet till Resecentrum, rymligt cykelhus på gården och cykelrum inomhus med glasdörrar för ökad trygghet.

Husen på Bostället ska utgöra en mjuk övergång mellan de lägre befintliga husen och de kommande punkthusen på upp till 12 våningar som planeras i den nya stadsdelen.

Antal lägenheter: 71
Plats: Mariesjö, Skövde
Byggherre: Skövdebostäder
Arkitekt: Studio Ekberg/PE Teknik & Arkitektur
Entreprenör: Stenmarks Bygg
Investeringsstöd: Nej
Snitthyra: 1 730 kronor per kvm
Energianvändning: 39–43 kWh per kvm och år

SKB – Kvarteret Skrönan

114 lägenheter i sex flerbostadshus framför ett skogsparti, varsamt anpassade till terrängen och för att fungera som en länk mellan skogen och den lägre villabebyggelsen. Mellan de två husgrupperna ligger ett stenklätt gårdshus med tvättstuga, miljörum och en gemensamhetslokal som har en egen pergolaförsedd uteplats och eget kök.

För att underlätta cykling året runt finns tre kategorier av cykelparkering: utomhus, i gatunivå och i källare för långtidsförvaring. De boende har också tillgång till spolplats där cyklar kan rengöras.

Projektet har fått finansiering från Europeiska investeringsbanken, som ställer hårda krav på energiprestandan i driftskedet.

Husen är i fyra våningar med en femte indragen våning, för att ge en känsla av stadsvilla snarare än punkthus. Arkitekturen är enkel, med en blinkning till 1930-talets funkisarkitektur.

Antal lägenheter: 114
Plats: Nockebyhov, Stockholm
Byggherre: SKB
Arkitekt: Brunnberg & Forshed
Entreprenör: Byggpartner i Dalarna
Investeringsstöd: Nej
Snitthyra: 2 100 kronor per kvm
Energianvändning: 62 kWh per kvm och år