Ett tillfälligt tilläggsbidrag i bostadsbidraget infördes för första gången under pandemin och gällde ett halvår. Sedan har det återkommit ett flertal gånger och gällt ett halvår i taget. Nu föreslår regeringen att det tillfälliga bidraget införs för sjunde gången.

Tilläggsbidraget betalas ut automatiskt till barnfamiljer som har bostadsbidrag med en procentuell andel av det preliminära bostadsbidraget. I år beräknas 103 000 barnfamiljer få bostadsbidrag varje månad. Tilläggsbidraget ökar inte risken för skuldsättning eftersom det inte ingår i den slutliga avstämningen av bostadsbidraget.

Många hushåll har fått höjda levnadsomkostnader

Regeringen framhåller att även om inflationen på senare tid gått ned så ligger priserna kvar på höga nivåer. Prishöjningarna har gjort att många hushåll fått kraftigt höjda utgifter och höjda levnadsomkostnader. Barnfamiljer med låga inkomster och ensamstående kvinnor med barn är extra utsatta.

– Genom en återhållsam finanspolitik visar prognoserna att vi kommer nå inflationsmålet under året samtidigt som vi har särskilda stödinsatser till hushållen och välfärden. Samtidigt finns det orosmoln och många prisökningar ligger kvar på höga nivåer, vilket ger barnfamiljer med låga inkomster en fortsatt ansträngd ekonomisk situation. Vi föreslår därför en förlängning av det tillfälliga tilläggsbidraget till ekonomiskt utsatta barnfamiljer med bostadsbidrag, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

Förlängt bidrag året ut

I statsbudgeten för 2024 ingår redan medel till ett tilläggsbidrag under första halvåret. Förslaget från regeringen och Sverigedemokraterna innebär att bidraget förlängs från 1 juli till och med 31 december 2024.

Det månadsvisa beloppet uppgår till 40 procent av det preliminära bostadsbidraget, vilket innebär att det maximala stödbeloppet per månad är 2 100 kronor. Statens kostnad för att förlänga det tillfälliga bidraget under denna sexmånadersperiod beräknas till 650 miljoner kronor.

– Det är naturligtvis bra att det tillfälliga tilläggsbidraget förlängs ytterligare ett halvår. Bostadsbidraget är ett träffsäkert stöd till hushåll med svag ekonomi, säger Jörgen Mark-Nielsen.

Bostadsbidraget bör höjas permanent

Enligt regeringen är syftet med den tillfälliga höjningen av bostadsbidraget att ekonomiskt utsatta barnfamiljer ska kunna klara sina boendekostnader trots höjda levnadsomkostnader till följd av höjda priser. Men man framhåller samtidigt att tilläggsbidraget är ett stöd av extraordinär karaktär som bör lämnas under en begränsad tidsperiod.

– Bostadsbidraget syftar till att hushåll med svag ekonomi ska kunna efterfråga goda och tillräckligt rymliga bostäder. När en tillfällig höjning nu anses nödvändig för sjunde gången på kort tid, är den enda rimliga slutsatsen att bostadsbidraget snarast borde höjas permanent. Regeringen framhåller ju också att även om inflationen sjunker, så ligger priserna kvar på höga nivåer. Därför måste bostadsbidraget höjas så att det står i rimlig relation till dagens boendekostnader och indexeras, säger Jörgen Mark-Nielsen.