– Förslaget innebär att kommunernas riktlinjer precis som tidigare ska bygga på en analys av den demografiska utvecklingen och marknadsförutsättningarna, men nu också inkludera en analys av vilka bostadsbehov som inte tillgodoses på den lokala bostadsmarknaden, säger Jörgen Mark-Nielsen, samhällspolitisk chef på Sveriges Allmännytta.

Analysen ska göras med stöd av ett underlag som Boverket förser kommunerna med. Detta underlag kommer att visa hur många hushåll som inte har en rimlig boendesituation – nationellt, regionalt och lokalt. På så sätt skapas ett nytt och för hela landet likvärdigt underlag för beslut om åtgärder för att förbättra situationen på bostadsmarknaden.

– Den kommunala planeringen ska utgå från invånarnas behov och det har tolkats väldigt olika i kommunerna. Nu skapar vi bättre förutsättningar för kommunerna att identifiera behoven, genom att ett krav på en analys av vilka bostadsbehov som inte tillgodoses på den lokala bostadsmarknaden införs, säger bostadsminister Johan Danielsson.

Ändringarna i lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar föreslås träda i kraft den 1 oktober 2022.

Regeringens förslag presenterades först i en lagrådsremiss i november 2021 och beskrivs mer utförligt i denna nyhet. Lagrådets yttrande endast har föranlett ett par mindre justeringar i förslaget.