Boverket följer sedan 2011 de allmännyttiga bostadsaktiebolagens värdeöverföringar till kommunerna. I en färsk rapport avseende räkenskapsåret 2020 framgår följande:

  • 60 procent gjorde inte någon värdeöverföring.
  • 33 procent gjorde värdeöverföringar med tillåtet belopp.
  • 7 procent gjorde värdeöverföringar utöver tillåtet belopp.

− Flertalet kommuner låter alltså överskottet kvarstanna i bolagen. Där gör det nytta genom att bidra till att konsolidera ekonomin och till investeringar i ny- och ombyggnad eller användas för underhåll, säger Jörgen Mark-Nielsen.

Totalt 257 bolag har lämnat uppgifter till Boverket. Sammanlagt tog kommunerna ut 1 089 miljoner kronor från de allmännyttiga bostadsaktiebolagen, varav 723 miljoner kronor ryms inom undantagen från värdeöverföringsbegränsning. Båda beloppen har ökat jämfört med året innan.

18 otillåtna värdeöverföringar

För räkenskapsåret 2020 har 18 kommuner gjort otillåtna värdeöverföringar. Totalt har cirka 320 miljoner kronor överförts utöver vad som är tillåtet, vilket är det högsta otillåtna beloppet sedan bestämmelserna infördes.

Av detta belopp står dock en enskild kommun för 312 miljoner kronor, som härrör från försäljning av en fastighet, där Boverket bedömt att kommunen inte följt allbolagens regler. De belopp som de andra 17 kommunerna överfört är således mycket begränsade.

– Det är väldigt få kommuner som gjort otillåtna värdeöverföringar från sina bostadsaktiebolag. Så gott som alla håller sig inom lagens ramar. Så har det nu varit i flera år, vilket får tolkas som att allbolagens regler om värdeöverföringar har satt sig, säger Jörgen Mark-Nielsen.

Bestämmelserna om begränsning av värdeöverföringar finns i allbolagen. Tillåten värdeöverföring uppgick 2020 till 0,93 procent av det tillskjutna kapitalet, dock högst hälften av bolagets resultat.

Undantag för sociala åtgärder

Det finns vissa undantag från begränsningsreglerna: exempelvis om överförda medel används till åtgärder som främjar integration och social sammanhållning eller tillgodoser bostadsbehovet för personer med svag ställning på bostadsmarknaden. Det finns ingen sanktion vid otillåten värdeöverföring.

Bland åtgärder som kommunerna vidtagit för att främja integration och social sammanhållning kan nämnas upprustning och anläggande av allaktivitetshus, aktivitetsparker, lekplatser, fritidsanläggningar, idrottsplatser, kostnader för fältarbetare och integrationsprojekt.

Bland åtgärder som tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar kan nämnas olika former av boende för missbrukare, skyddat boende för våldsutsatta kvinnor, genomgångsboenden, boenden för anvisade nyanlända samt kostnader för hemlöshet.

Uppgifter ska lämnas varje år

Allmännyttiga bostadsbolag ska varje år lämna uppgifter om beslutade värdeöverföringar till länsstyrelserna, vilka lämnar en redovisning till Boverket som i sin tur sammanställer uppgifterna i en rapport till regeringen.