Riksdagens beslut att avveckla investeringsstödet innebär att en ansökan om stöd måste ha kommit in till länsstyrelsen senast den 31 december 2021. Ansökningar som kommer in till länsstyrelsen efter detta datum får inte beviljas.

Den 24 januari 2022 infördes några ändringar i stödet. Samtliga ändringar finns beskrivna på Boverkets webbplats, men några av de viktigaste är:

  • Några maxbelopp finns inte längre.
  • Investeringsstödet finansieras delvis genom medel från EU:s återhämtningspaket, kallat Next Generation EU (NGEU).
  • Finansieringen från EU innebär att stödmottagare som beviljas stöd från och med den 24 januari 2022 ska förbinda sig att uppfylla vissa villkor för att få stöd. Till exempel att göra det synligt att projektet får finansiering från EU och att tillåta Ekonomistyrningsverket att utföra revisioner på plats och ta del av information.
  • Stödmottagaren ska också bevara dokumentation om projektet under viss tid efter slutbetalningen.

Många projekt i kö

Idag är det många ärenden som väntar på att få investeringsstöd beviljat. För närvarande finns projekt med beviljat investeringsstöd, som är under produktion, motsvarande totalt 9,3 miljarder kronor. Denna summa motsvarar det åtagande som är tillåtet genom det bemyndigande som anges i Boverkets regleringsbrev.

– Åtagandet minskar när det sker utbetalningar till färdigställda projekt och det är först då nya projekt kan beviljas motsvarande samma summa. Utbetalningar sker från stödets anslag vilket uppgår till 4 025 miljoner kronor för 2022, säger Thorbjörn Nilsen, expert på fastighetsekonomi på Sveriges Allmännytta.

Kötid styr tilldelningen av medel

Den 10 februari beslutade regeringen om ett nytt regleringsbrev för Boverket där den tidigare prioriteringen av ansökningar i storstadsregionerna är borttagen.

– Det innebär att alla färdigberedda ansökningar, oavsett storstadsregion eller övriga landet, ska tilldelas medel utifrån kötid. Eftersom storstadsregionerna tidigare prioriterats är det längst kötid för ansökningar i övriga landet, säger Thorbjörn Nilsen.

Samtliga beviljanden kommer från och med mars 2022 att gå till övriga landet. Boverket bedömer att de färdigberedda ansökningar som lämnats in senast i mitten av september 2021 kommer att kunna beviljas någon gång under 2022.