Hur den allmänna hyresnivån utvecklas över tiden avgörs i kollektiva förhandlingar mellan bostadsmarknadens lokala parter. Under de senaste åren har höjningen varit lägre än inflationen, vilket innebär att intäkterna har minskat i reala termer. Det har försvårat situationen för långsiktiga hyresvärdar, som måste klara såväl löpande driftkostnader och fastighetsunderhåll som att bygga upp kapital för att finansiera bland annat nyproduktion.

– Vi riskerar med den här utvecklingen att få både färre och sämre underhållna hyresbostäder i framtiden. I grunden är det en följd av att parterna inte är överens om vilka grunder de årliga förhandlingarna ska utgå från, säger Pelle Björklund, vd för Svenska Bostäder, styrelseledamot i Fastighetsägarföreningen och ordförande i SABOs hyresråd, som består av vd:ar från nio allmännyttiga bostadsföretag.

– När vi hyresförhandlar är det vår gemensamma och viktiga utgångspunkt att tänka långsiktigt och att ta ansvar som samhällsbyggare, säger Anders Nordstrand, vd för SABO.

– Vi saknar också ett oberoende tvistelösningsorgan som kan hjälpa oss om vi inte kommer överens, säger Reinhold Lennebo, vd för Fastighetsägarna Sverige.

Trepartssamtal

SABO och Fastighetsägarna har arbetat fram en gemensam syn på vilka förändringar som behövs för att hyresrätten även i framtiden ska kunna spela en viktig roll på bostadsmarknaden.

– Den gemensamma syn som vi nu lägger fram bygger på underlag som våra organisationer tidigare har presenterat oberoende av varandra. Målsättningen är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt hållbart ägande och förvaltning, vilket innebär att hyresutvecklingen måste följa utvecklingen på den ort där bostäderna finns, säger Susanna Höglund, chef för SABOs ekonomi- och juridikenhet.

I början av sommaren bjöd SABO och Fastighetsägarna därför in Hyresgästföreningen till trepartssamtal för att utveckla de årliga förhandlingarna, vilket togs emot positivt.

Tidsfrist på 3 månader

SABO har tillsammans Hyresgästföreningen tidigare tagit fram en guide för bättre hyresförhandlingar, som bland annat innehåller rekommendationer om att förhandlingarna om den årliga hyreshöjningen inte bör hålla på längre än tre månader.

– Nu delar även Fastighetsägarna vår uppfattning att det är lämpligt med en tidsfrist på tre månader. Det är mycket bra och positivt alla tre parterna får mer och mer av en gemensam syn, säger Susanna Höglund.

SABO och Fastighetsägarna ser fram mot konstruktiva samtal med Hyresgästföreningen under hösten. Den gemensamma syn som nu tagits fram av de båda fastighetsägarorganisationerna utgör utgångspunkten för dessa samtal.

– Det är bråttom. Vi behöver klara av detta under hösten för att kunna sjösätta förändringarna i god tid inför förhandlingarna avseende 2020 års förändring av hyresnivån, betonar Anders Nordstrand, vd SABO.

Ortsvisa förhandlingar

Förhandlingarna om 2019 års förändring av hyresnivån inleds inom kort. Inför dessa förhandlingar kommer SABO och Fastighetsägarna även att presentera ett förslag till en vägledning för de ortsvisa förhandlingarna och ser fram emot att förankra synsättet i kommande trepartssamtal.

– Det är självfallet så att det även i fortsättningen ska vara de lokala förhållandena på orten som styr förhandlingarna, framhåller Susanna Höglund.