Vissa bolag har i princip det underlag som används i företagets budgetprocess. En del bolag tar fram de kostnadsökningar som är aktuella för kommande period. Andra bolag har en mer traditionell uppställning av intäkter och kostnader eller diskuterar enbart bruksvärdet som grund för hyresjustering.

Grundläggande för det framtida synsättet på hyresförhandlingar är den lagstiftning som gäller sedan januari 2011 och som betonar affärsmässiga principer, avkastningskrav och att det tidigare begreppet självkostnad inte längre gäller. Dessutom har allmännyttans hyresnormerande roll ersatts av en norm för kollektivt förhandlade hyror som grundar sig på förhandlingsöverenskommelser mellan både privata- och allmännyttiga fastighetsägare och en förhandlande hyresgästorganisation.