Enkelt uttryckt handlar mobilitet om människors möjlighet att transportera sig själva och gods till de platser de vill nå. För en god mobilitet behövs å ena sidan bra infrastruktur, å andra sidan lämpliga transportmedel.

Det finns flera parametrar att värdera i val av mobilitetslösning. En är avståndet. En elsparkcykel är lika olämplig för att ta sig från Säffle till Karlskrona som en elbil är om man bara ska till frisören trehundra meter bort. När vi inom allmännyttan pratar om mobilitet ser vi både till den nära och den fjärran mobiliteten, men som utgår från den egna bostaden.

Alltid utifrån en hållbar grund

Förutom att ge människor möjlighet att förflytta sig själva och varor, innefattar modern mobilitet att det ska kunna ske på ett hållbart sätt. EU:s TTE-råd (Transport, Telekom och Energi) har definierat ett hållbart transportsystem så här:

”Ett transportsystem som medger att individers, företags och samhällets grundläggande tillgänglighets- och utvecklingsbehov tillgodoses på ett säkert sätt i överensstämmelse med människan och ekosystemet, samt främjar jämlikhet inom och mellan generationer.”

Kort sagt, att transporterna ska kunna ske på ett effektivt, snabbt, säkert och miljövänligt sätt. Idag och imorgon.

Delad mobilitet är dubbel mobilitet

En del i hållbar mobilitet är att dela på tjänster. Istället för att äga fordon som står stilla en stor del av tiden, kan vi utnyttja dem tillsammans. Pooler där man betalar för varje användning har börjat förändra våra vanor och är idag vanliga i framför allt städerna.

Forskning på det amerikanska universitetet och forskningsinstitutet MIT, visar att delad mobilitet kan minska beläggningen av parkeringsplatser i städer med 86 procent. Det skulle frigöra värdefullt offentligt utrymme och öppnar för ett nytänkande kring hur ytor utnyttjas.

”Digital first”, även om det gäller en cykel

Digitalisering och elektrifiering kommer att ha stort inflytande på transportsystemet. Vi ser att nya mobilitetstjänster påverkar hur människor väljer att förflytta sig. Att till exempel kunna få realtidsinformation i mobilen om när bussen går, underlättar och uppmuntrar människor att resa kollektivt. En elbilspool där jag bokar min elbil med några klick är ett annat exempel.

När vi inom allmännyttan planerar delad mobilitet handlar lösningarna i dagsläget framför allt om pooler med elbilar, elcyklar, elsparkcyklar och ellådcyklar, leveransboxar och kollektivtrafikkort. Och om att erbjuda en laddinfrastruktur åt våra hyresgäster. Att fordonen drivs av el och inte av fossila bränslen är en självklar dimension av hållbar mobilitet.

Men det här är idag. Vilka lösningar som finns imorgon vet vi ännu inte.

Länkar och dokument