Kongressen flitigaste motionär var Ragnar von Malmborg, MP-ombud från Stockholm. Han anser att det är dags för en översyn av lagen för allmännyttiga bostadsbolag och vill att SABO (Sveriges Allmännytta) verkar för en bred diskussion kring lagen.

Styrelsen redogör detaljerat i sitt skriftliga svar både kring hur lagen kom till och studier av lagens effekter.

– Vårt svar på motionen är medvetet utförligt, det finns många nya ombud så det kan vara bra att ha historik kring vad som har hänt. Men sammantaget är vår bedömning att det just nu inte finns behov av ytterligare utvärderingar av lagen, sa Carin Ramneskär (M), vice ordförande i SABO (numera Sveriges Allmännytta).

Ragnar von Malmborg menade att många punkter i styrelsens redogörelse tvärtom ger stöd för att lagen borde ses över.

– Undersökningarna har några år på nacken. Och man landar i att lagen ger vida tolkningsmöjligheter, man kan nästan göra som man vill.

Dessutom har bostadspolitiken nu blivit en riksfråga, betonade han.

– Civilutskottet har nu 100 motioner om bostadspolitik att behandla. Det har aldrig hänt förut, tror jag. Därför finns det skäl att ta större krafttag, sa Ragnar von Malmborg.

Bolag som kassako

Maria Persdotter (S) från Halmstad höll med.

– Motionären belyser en viktig fråga. Och med ett så långt svar kan man undra om det inte är en indikation på att styrelsen borde gått med på det som motionären vill.

Maria Persdotter berättade att hon ringt SABOs experter för att få reda på hur pengar kan tas till bostadssociala projekt – och tolkade svaret som att dessa pengar kan gå till nästan vad som helst.

– Då använder kommunerna bostadsbolagen som kassako. Det finns ingen omfattande reglering, den är svår att tolka, passar alla och kan aldrig användas. Vi som är politiker i olika bolag skulle kunna stärka bolagen. Hur kan vi spetsa till allbolagen så att vi kan använda den i bolagen, undrade hon.

Inga sanktioner

Clas Fleming (V) från Lund framhöll vad han såg som det största problemet med allbolagen:

– Det finns inga sanktioner mot kommuner som inte följer lagen och tar ut pengar ur bolagen.

Efter votering röstade 67 ombud för styrelsens förslag och 5 emot.

I en annan motion till kongressen yrkade Ragnar von Malmborg att byggkostnaderna borde analyseras.

– Men sedan jag skrev den motionen har SABO tagit fram en skrift som beskriver de höga byggkostnaderna, och hållit ett seminarium jag var med på. Där deltog även företrädare för byggindustrin, som sa ”vi är inte feta katter utan samhällsansvar”. Jo, det var nog en bra beskrivning, tänkte vi som lyssnade.

Han förklarade sig sedan nöjd med vad SABO gör i denna fråga.

Höga kalkylräntor

Men han ville fortfarande driva den andra delen av motionen, som handlar om hur byggkalkylerna görs.

– Det är vanligt med kalkylräntor på 5 procent fast marknadsräntan är 1 eller 1,5 procent. I norra Sverige tycker man att kalkylräntor på 7 procent är okej enligt regelverket.

Det är en redovisningsdjungel som saknar begriplighet och logik, framhöll Roland von Malmborg.

– Det borde inte vara så. SABO borde driva detta hårt.

Kongressen höll inte med och röstade enligt styrelsens förslag (som innehåller en beskrivning av hur SABO arbetat med frågan och hur reglerna tolkats).

Minska klimatavtryck

Det blev också viss debatt om laddstolpar för elbilar.

Andreas Pettersson (C) från Karlstad föreslog i en motion att SABO ska verka för investeringsstöd till laddinfrastruktur. Styrelsen instämde i stort.

– I regeringens vårändringsbudget förstärktes det så kallade Klimatklivet med 158 miljoner kronor. SABO ska fortsätta verka för att det här stödet kommer alla bilägare till del, oavsett om man bor i i villa eller hyreshus, sa styrelseordförande Åsa Johansson (S).

Andreas Pettersson gladdes åt styrelsens svar.

– Allmännyttan tar ett stort ansvar. Vi ska verka för att göra ett så litet klimatavtryck som möjligt. Det gäller både för oss och hyresgästerna. Vi ska göra det möjligt att leva klimatsmart. Men vi ser att det behövs ett stöd för att lyckas få en bättre och miljövänligare fordonsflotta.

Elbilar för dyra

Christopher Larsson (SD) yrkade på avslag.

– Det här ingår inte i vår kärnverksamhet. Elbilar kostar mer än den genomsnittliga hyresgästen har råd med. Bostadsbolagen bör därför inte lägga pengar på laddinfrastruktur.

Kongressen beslutade sedan enligt styrelsens förslag.

Läs mer om motionerna och utlåtanden från styrelsen i länkarna nedan.