Trafikverket och Energimyndigheten föreslår att Energimyndigheten får ett utökat uppdrag att samordna Sveriges laddinfrastruktur på nationell och regional nivå. I förslaget till handlingsprogram listas 55 åtgärder för att underlätta och öka takten i utvecklingen av laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas. Åtgärdsförslagen har ett brett anslag och går från hemmaladdning till publik laddning av tunga och lätta fordon, markåtkomst, säkerhetsfrågor kring vätgastankstationer samt statistik och uppföljning.

Begär undantag från EU:s statsstödsregler

Flera av förslagen är dock beroende av att det sker regeländringar på EU-nivå, alternativt att Sverige söker och får undantag från EU:s statsstödsregler. Stödformen Ladda bilen, med koppling till Åtgärd 12 Utöka möjligheterna till stöd för stora fastighetsägare som vill installera många laddningspunkter, är ett exempel som måste begära undantag.

– Sverige bör omgående begära undantag från EU:s statsstödsregler rörande laddinfrastruktur, vilket EU redan har öppnat upp för i den ”gröna given”. Sedan kan man parallellt jobba för förändrade regelverk, men undantagen måste vi ha nu, säger Björn Berggren, energiexpert på Sveriges Allmännytta. Han fortsätter.

– I det fall att statsstödsreglerna ger undantag för laddinfrastruktur så kommer flerbostadshusen att klara av att planera och investera i det och därmed uppfylla hyresgästernas behov, utan att EU måste införa en tvingande lagstiftning ”right to charge”.

Efterfrågeflexibilitet och dubbelriktad laddning

Elbilsladdning är ett område som anses ha stor potential när det kommer till efterfrågeflexibilitet, användarens förmåga att tillfälligt minska, öka eller flytta sin användning av el.

I programmet nämns även dubbelriktad laddning som på längre sikt anses kunna bidra till flexibilitet i elsystemet. Exempel på det är vehicle-to-grid (V2G), där energin som lagras i elbilens batterier används för att bidra till stabilitet i elnätet, eller vehicle-to-home (V2H), där energin används i hemmet.

– Det är förvånande att inte Energimyndigheten ser behovet av laddinfrastruktur med V2G/V2H teknik redan nu, när den stora massan av laddinfrastruktur installeras. Man riskerar att investera i bakkant för vad energisystemet behöver, säger Carl Ståhle, expert på digitalisering och digital fastighetsutveckling på Sveriges Allmännytta.

Flerbostadshus inte inkluderade i semipublik laddning

Enligt handlingsprogrammets analys utgörs grunden i en ändamålsenlig laddinfrastruktur av hemma- och depåladdningen, tillsammans med semipublik laddning och publik laddning för de som inte har tillgång till egen parkering samt till viss del depåtankning av vätgas. Med semipublik laddning menas laddningspunkter som enbart är tillgängliga för en avgränsad målgrupp. Den semipublika laddningen sker främst vid hamnar, terminaler- och andra ställen för om- och avlastning.

– Handlingsprogrammet inkluderar inte flerbostadshus i den så kallade semipublika laddningen vilket är en stor brist. Inom semipublika laddningar ser vi att Allmännyttan kan vara en stor bidragande part till att Sveriges laddinfrastruktur kan tillfredsställa behoven med minsta möjliga investering. Genom att dela boendes laddinfrastruktur till närliggande verksamheter och service under dagtid kan varje bidragskrona i laddinfrastruktur få mångdubbel effekt, säger Carl Ståhle.

Positiva effekter av att samordna laddinfrastruktur

I Energimyndighetens uppdrag att samordna Sveriges laddinfrastruktur ingår bland annat stödgivning, information och kunskapsspridning, statistik, att aktivt följa teknisk och ekonomisk utveckling samt att vid behov föreslå regelförändringar på nationell nivå och EU-nivå. Kommunerna lyfts fram som viktiga aktörer för en lyckad och skyndsam utbyggnad. Andra aktörer som anses avgörande är fastighetsägare och elnätsföretagen.

– Det är positivt att Energimyndigheten får ett samordnande ansvar. Det innebär förhoppningsvis att alla stöd kan sökas på ett ställe, så är inte fallet idag. Samt att det på sikt ger ett ökat fokus på laddinfrastrukturens del i det flexibla och smarta elsystemet, avslutar Björn Berggren.