Segregationsbarometern är ett digitalt statistikverktyg för att mäta och följa upp den socioekonomiska segregationen både inom olika samhällsområden och på olika geografiska nivåer, till exempel områden inom en kommun eller inom en region.

– Genom att arbeta med mätning och uppföljning kan aktörerna få en gemensam bild av läget och se vilken typ av frågor det finns störst behov av att arbeta vidare med. Insatserna blir mer träffsäkra, då de baseras på kunskap och statistik, säger Anders Kessling, direktör för Delegationen mot segregation (Delmos) som tagit fram verktyget.

Kunskapsplattform

Segregationsbarometern ska kunna användas av alla aktörer för att ta fram kunskap, oavsett den egna organisationens resurser och förutsättningar.

– Många mindre kommuner och organisationer har kanske inte råd eller möjlighet att skapa egna system för att mäta och följa segregationen. Med Segregationsbarometern får de möjlighet att kartlägga utvecklingen i just deras geografiska område.

Visa platsens betydelse

Anders Kessling menar att det i dag är så stora skillnader i förutsättningar mellan områden att det finns anledning att utgå från att platsen har betydelse för människors livschanser.

– Samtidigt underskattas platsens betydelse alltför ofta. Med Segregationsbarometern har vi skapat en plattform för att undersöka skillnader mellan områden och visa platsens betydelse för människors förutsättningar, säger Anders Kessling.

Verktyget innehåller bland annat områdestyper, ett nytt mått som belyser hela Sveriges socioekonomiska förutsättningar.

– Måttet innebär att det nu, för första gången, finns en rikstäckande och vedertagen definition av områden med socioekonomiska utmaningar och andra områden.

Mer om Segregationsbarometern

  • Verktyget innehåller 19 indikatorer inom statistikområden som arbete, bostad, utbildning, demokrati och hälsa, däribland disponibel inkomst och andel inskrivna barn i förskolan.
  • Indikatorerna kan brytas ner på bakgrundsvariabler som kön, inrikes/utrikes född samt ålder. De kan även brytas ner på olika geografiska nivåer: nationell nivå, län, kommun, regionala statistikområden och demografiska statistikområden.
  • Områdestyperna i Segregationsbarometern är ett nytt mått, som Delmos och SCB tagit fram tillsammans. Områdestyperna är en definition på områden utifrån deras socioekonomiska förutsättningar. Totalt finns fem områdestyper.