Sammantaget bor var sjunde invånare, omkring 1,4 miljoner personer, i sådana områden. Enligt rapporten har de personerna generellt en lägre utbildningsnivå, arbetar i lägre utsträckning, har lägre inkomster och bor på en mindre genomsnittlig yta än dem som bor i andra områden.

Påverkan på livschanser

– Skillnaderna mellan olika typer av områden är stora. När det exempelvis kommer till andelen boende som förvärvsarbetar är det 31 procentenheter som skiljer områden med stora socioekonomiska utmaningar och områden med mycket goda socioekonomiska förutsättningar åt. Det tyder på att platsen har betydelse för människors livschanser, säger Anders Kessling.

– Segregation blir ett problem när den leder till alltför stora skillnader i uppväxt- och levnadsvillkor. Då blir det svårare för människor att nå sin fulla potential och vi blir fattigare som samhälle.

Socioekonomiskt index

Det är på regeringens uppdrag som Delegationen mot segregation (Delmos) undersökt hur den socioekonomiska boendesegregationen i landet har utvecklats. Delmos har också, tillsammans med Statistiska centralbyrån (SCB), tagit fram ett rikstäckande socioekonomiskt index.

De båda myndigheterna har definierat fem olika typer av områden – från områden med mycket stora socioekonomiska utmaningar till områden med mycket goda socioekonomiska förutsättningar.

– Det har tidigare inte funnits en vedertagen definition av områden utifrån socioekonomiska förutsättningar. Områdestyperna kommer att ge myndigheter, kommuner och andra beslutsfattare bättre förutsättningar att samordna verksamheter och insatser och därmed skapa förändring, säger Anders Kessling.

Segregationsbarometer på gång

Under hösten 2021 kommer även ett webbaserat uppföljningssystem, kallat Segregationsbarometern, från Delmos. Det är tänkt att användas av bland annat kommuner och regioner för att de ska kunna mäta segregationen i sitt närområde, för att i förlängningen få bättre beslutsunderlag för olika åtgärder.

– Våra medlemmar har länge efterfrågat fler sätt att mäta och följa upp de integrationsfrämjande och bosociala insatser som de gör i sina bostadsområden, därför är det bra att Delmos tar fram ett sånt här verktyg. Det ska bli spännande att se hur vi kan ha nytta av det, säger Lena Liljendahl, boendeexpert på Sveriges Allmännytta.