Jämfört med innevarande års statsbudget har ett begränsat antal förändringar gjorts. Det gäller bland annat anslag till ändamål som behöver pris- och löneomräknas, anslag till regelstyrda transfereringssystem och anslag som behöver justeras till följd av ändrad lagstiftning eller EU-rättsakter.

Dessutom har regeringen inkluderat lagförslag som det som det råder politisk samsyn om och som behöver beslutas före årsskiftet.

För bostadsområdet betyder detta oförändrade anslag till:

  • Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder till studerande
  • Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande
  • Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer
  • Omstrukturering av kommunala bostadsföretag
  • Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad (kommunala hyresgarantier)
  • Bostadspolitisk utveckling
  • Innovativt och hållbart byggande

Ny regering kan justera

När en ny regering har tillträtt har den möjlighet att föreslå de justeringar och kompletteringar av statens budget för 2019 som den önskar, i en ändringsbudget som riksdagen sedan beslutar om.

– Det här är en avskalad budget utan partipolitisk inriktning som ger goda förutsättningar för en ny regering att föreslå ändringar utifrån sin politiska inriktning, kommenterar finansminister Magdalena Andersson.