Företrädare för Reformisterna och Socialdemokraterna i Stockholm skriver att allmännyttan idag har vinstmaximering som bärande målsättning och att bostadsförsörjning är en nationell angelägenhet som EU inte har någon jurisdiktion över.

Jag är glad att ni ser allmännyttan som en viktig aktör för att bygga och förvalta bostäder för alla, men delar inte er bild att allmännyttan har vinstmaximering och inte bostadsförsörjning som bärande idé.

Det stämmer att bostadsförsörjning är en nationell angelägenhet inom EU, men samtidigt gäller unionens statsstödsregler generellt. Syftet är att motverka snedvridning av konkurrensen.

Därför säger Allbolagen att bostadsbolagen i allmännyttigt syfte ska främja bostadsförsörjningen i kommunen och bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer. Det innebär att alltid utgå från vad som är långsiktigt bäst för bolaget och att kommunen inte ska ge bolaget några särskilda fördelar. Det är med andra ord inte vinstmaximering som är ändamålet med verksamheten.

Men det är självklart att bostadsföretagen måste gå med vinst, den behövs till nyproduktion och renovering. Vinsten är dock inte anmärkningsvärt hög, under 2011–2017 var den genomsnittliga totalavkastningen 3,7–4,5 procent.

Allmännyttan bedriver ett intensivt arbete med att bygga nya bostäder och pressa byggpriserna för att så många hushåll som möjligt ska kunna efterfråga bostäderna. Genom ramupphandlingar av Kombohus har vi lyckats pressa priserna med 25 procent, vilket hittills lett till att det byggts 9 000 lägenheter med lägre hyra.

Ska det vara möjligt att erbjuda bra bostäder till rimliga kostnader krävs balanserade villkor mellan hyresrätt och andra upplåtelseformer. Den skattereform som aviserats i Januariavtalet bör därför leda till:

  • att det införs en låg moms på bostadshyra
  • att fastighetsägare får göra avdragsgilla avsättningar för framtida fastighetsunderhåll
  • att fastighetsavgiften slopas för hyreshus och
  • att stödet till ROT-åtgärder utvidgas till att omfatta även hyreshus.

Med dessa åtgärder blir allmännyttan ett ännu vassare kommunalt verktyg för bostadsförsörjning.

Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta