Mottagandeutredningen tillsattes av regeringen hösten 2015. Uppdraget har varit att ta fram ett nytt och mer sammanhållet system för mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända. Utgångspunkten har varit att få till en snabbare och smidigare process och göra den enskildes resa genom systemet mer effektiv, så att väntan på etablering eller återvändande blir kortare.

Förslagen som överlämnades till regeringen i dag innebär stora förändringar i flyktingmottagandet.

Förslagen i korthet

Utredningen föreslår:

  • Obligatoriska ankomstcenter för rättssäker och snabb asylprövning.
  • Obligatorisk samhällsinformation och kartläggning av utbildning och yrkesbakgrund.
  • Boende och insatser under väntetiden som förbereder för etablering i Sverige eller återvändande till annat land. Asylsökande ska kunna anvisas till en kommun som ordnar boende på ett liknande sätt som enligt nuvarande bosättningslagen.
  • Effektiva ersättningar till kommunsektorn, där schabloniserade ersättningar ska användas i högre utsträckning.
  • Obligatoriska avresecenter för dem som har ett verkställbart avlägsnandebeslut.
  • Social prövning av eget boende (EBO) i vissa kommuner.

Migrationsverket prövar

Mottagandeutredningen föreslår att kommuner ska kunna ansöka hos Migrationsverket om att verket ska pröva om en asylsökandes eget boende är socialt hållbart. En sådan prövning ska bara kunna ske i kommuner där vissa kriterier gällande social och ekonomisk utsatthet uppfylls, eller i kommuner som tagit emot många asylsökande i eget boende under längre tid.

Den asylsökande som vill ordna sitt eget boende i en sådan kommun ska själv ansöka om en social prövning av boendet hos Migrationsverket. För att boendet ska bli godkänt vid en prövning krävs att boendet har en skälig boendestandard och är av lämplig storlek för det antal personer som ska bo där. Asylsökande som väljer att bosätta sig i eget boende som inte uppfyller de uppställda kraven ska inte ha rätt till dagersättning och särskilt bidrag.

Integrationsrådet positivt

Förslaget om en social prövning av eget boende (EBO) i vissa kommuner är något som SABOs Integrationsråd välkomnar.

– Att asylsökande ordnar boende själv genom att flytta in hos släktingar och vänner har länge varit ett stort problem i en del bostadsområden med extrem trångboddhet och något som SABO och de allmännyttiga bostadsföretagen påpekat många gånger. Detta är ett förslag i rätt riktning, säger Terje Johansson, ordförande för SABOs Integrationsråd och vd för MKB.

Statliga ankomstcenter

Utredningen föreslår även en ny typ av statliga ankomstcenter där alla asylsökande bor i en månad. Genom att samla resurser från myndigheter och andra som behövs i det inledande skedet till dessa center ska mottagandet bli mer effektivt. Efter detta ska anvisningar till en kommun eller till ett avresecenter ske.

SABO ser positivt på utredningens ambition att skapa en bättre ordning i mottagandet med en mer effektiv process.

– Ovisshet och långa väntetider som bara leder till nya uppbrott är inte bra för integrationen. Vi behöver alla människor i yrkesför ålder som söker sig till vårt land, inte minst inom fastighetssektorn, så nu gäller det att vi tar emot dem på bästa sätt. Här har allmännyttan varit med och bidragit i decennier och det kommer vi att fortsätta göra, säger SABOs vd Anders Nordstrand.

Läs hela mottagandeutredningen här

Allmännyttig frukost på SABO den 11 april då diskuteras utredningens förslag med bland andra huvudsekreteraren Martin Johansson.