Socialstyrelsen fick i december 2020 i uppdrag av regeringen att fördela och följa upp statsbidrag för sociala insatser i utsatta områden. Satsningen omfattar 250 miljoner kronor per år 2021–2023. Syftet är att komplettera och förstärka kommunens verksamheter inom det brottsförebyggande området.

Stärka pågående insatser

Pengarna kan användas till insatser som kompletterar och förstärker verksamhet som kommunerna redan bedriver inom ramen för det brottsförebyggande arbetet. Det kan till exempel handla om fler fältarbetare eller motsvarande på kvällar och helger, liksom olika former av strukturerad samverkan mellan skola, socialtjänst och polis.

Samverkan på flera plan

De allmännyttiga bostadsföretagen är ofta en part i olika former av samverkan, exempelvis ett partnerskap med kommunen och ideella organisationer. Ibland ingår de i en fastighetsägarförening (Business Improvement District, BID) vars syfte är att stärka trygghet och trivsel.

På senare år har det också blivit allt vanligare med en tät samverkan mellan polis, kommun och bostadsföretag där de tillsammans tar fram veckovisa lägesbilder och gör snabba åtgärdsplaner utifrån dem. Andra vanliga insatser är att lägga extra resurser på att hålla rent och snyggt i området, satsa på mötesplatser och hjälpa människor att få en egen försörjning.

– Jag är övertygad om att samverkan krävs för att komma till rätta med problemen i de mest utsatta bostadsområdena. Här föregår allmännyttan verkligen med gott exempel. Men, det är viktigt att arbetet är långsiktigt och inte bygger på korta projekt som upphör när pengarna tar slut. Då kan tilliten från de boende raseras, säger Åsa Schelin, expert på boendefrågor vid Sveriges Allmännytta.

Trygg var man än bor

Bakgrunden till uppdraget är att alla i Sverige vara trygga oavsett var man bor. Det är också en viktig del i regeringens arbete med att minska och motverka socioekonomisk segregation. Regeringen skriver att ”uppväxtvillkoren för barn och unga i områden med socioekonomiska utmaningar måste därför förbättras liksom barns och ungas rätt att växa upp i en trygg och stabil miljö”.

26 kommuner – 60 områden omfattas

Statsbidraget riktas till kommuner med utsatta områden enligt Polismyndighetens definition. För 2021 omfattas 26 kommuner med totalt 60 områden i tre olika grader av utsatthet (särskilt utsatta områden, riskområden och utsatta områden).

Socialstyrelsen ska i samråd med andra berörda aktörer stödja kommuner och andra huvudmän som utför insatser enligt Socialtjänstlagen, samt samla och sprida kunskap och exempel på arbetssätt och metoder. Andra berörda aktörer är exempelvis civilsamhället, hälso- och sjukvården och kommunala bostadsbolag.

– Det är bra att kommunerna satsar ännu mer på sitt brottsförebyggande arbete och att metoderna för detta utvärderas och följs upp. Vi delar gärna med oss av goda exempel där allmännyttan varit drivande och där vi fått fina resultat, till exempel från Allmännyttans innovationslabb, säger Lena Liljendahl, expert på boendefrågor vid Sveriges Allmännytta.

Totalt uppgår satsningen till 250 000 000 kronor för 2021 och regeringen beräknar 250 000 000 kronor årligen för 2022–2023.