Trepartsöverenskommelsen innefattar rekommendationer till de lokala parterna och tydliggör vilka faktorer som bör ligga till grund för förhandlingarna om den årliga hyresutvecklingen.

– Med den nya överenskommelsen stärker vi parter tillsammans hyresrätten och bidrar till en bättre fungerande och mer förutsägbar hyresmarknad. Jag är stolt över att vi med dialog, förhandling och gemensamt utvecklingsarbete har hittat lösningar i stället för låsningar, till nytta för våra medlemmar, säger Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta.

– Vår ambition med överenskommelsen är att säkra en bättre förhandlingsprocess, för att stärka hyresrättens attraktivitet, men också konkurrenskraft. Det gynnar hyresgäster som får ett bra boende och fastighetsägare som kan öka sina investeringar i hyresrätter när utvecklingen blir mer förutsägbar, säger Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige.

– Jag är väldigt glad att vi äntligen kommer överens. Det finns cirka tre miljoner hyresgäster i Sverige och för dem kommer överenskommelsen skapa en tryggare hyresrättsmarknad, bättre förutsägbarhet och rimligare hyror. Överenskommelsen blir en garant för att vårt kollektiva förhandlingssystem kan fortsätta utvecklas, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen.

Överenskommelsen innebär att:

  • Parterna utgår från samma ekonomiska faktorer i de årliga förhandlingarna. Från och med förhandlingsåret 2023 rekommenderas fem olika faktorer som grund för de årliga förhandlingarna. Två reflekterar lokala förhållanden, som avgifter för el, värme, avfall, vatten och avlopp samt förvaltnings- och underhållskostnader. Tre faktorer är nationella – räntor, BNP och BNP/capita samt inflation exklusive hyror. Hänsyn bör också tas till den samhällsekonomiska utvecklingen på orten.
  • En nationell modell för mätning och värdering av förvaltningskvalitet tas fram. Vi är eniga om att förvaltningskvalitet är en bruksvärdesparameter som inte ska blandas ihop med grunderna för de årliga hyresförhandlingarna och som ska förhandlas separat. Därför tar vi fram en nationell metod för att mäta, värdera och kontinuerligt förbättra förvaltningskvalitet över tid.
  • En konkret och gemensam modell för systematisk hyressättning tas fram. Basen är vår gemensamma vägledning ”Att arbeta med hyressättningsmodeller” som uppdateras med en konkret modell för hyressättningsprocessen, med inspiration av den så kallade Malmömodellen. En modell som förenklar processen och som enkelt kan anpassas efter varje orts förutsättningar.
  • Vi ska verka för att den offentliga hyresstatistiken utvecklas. För att ytterligare effektivisera hyresförhandlingarna behövs en offentlig och lättillgänglig hyresstatistik som visar olika slags hyresbostäders hyror, lägen och egenskaper på lokal nivå. Det skapar bättre förståelse för hur hyressättningen fungerar. Det är bra både för hyresgäster, hyresvärdar och hyresförhandlingarna. Därför behöver den nuvarande statistiken fördjupas, förbättras och hanteras av det offentliga. Det har utretts två gånger av Boverket, det är dags att beslut fattas för att påbörja arbetet.
  • Vi har bildat ett digitaliseringsforum för att möta den digitala utvecklingen, till nytta för hyresgäster och fastighetsägare.

Om organisationerna

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.

Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisationen för 316 allmännyttiga kommunala och privata bostadsföretag som bygger och förvaltar hyresbostäder för alla i hela landet. Tillsammans har de över 945 000 hyresbostäder. Vi bistår våra medlemmar så att de kan vara långsiktiga och konkurrenskraftiga aktörer på bostadsmarknaden. På så sätt bidrar vi gemensamt till en hållbar utveckling – ekonomiskt, miljömässigt och socialt.