Allra mest ökar priset på trä och stål. Priset för armeringsstål ökade med 23 procent mellan maj 2020 och maj 2021, enligt statistik från SCB.

Kostnaderna för trävaror ökade ännu mer – de steg med 34 procent under samma period. Och bara under april rusade träpriset upp med 17 procent.

Som skäl nämns allt från råvarubrist när storexportören Kanada fått insektsproblem till altanbyggarboom i pandemins hemmasittartider – och att ökad klimatmedvetenhet får fler att välja trä som byggmaterial för att detta kan ge lägre koldioxidavtryck.

– Våra leverantörer i Kombohusavtalen har varslat om att det blir allt svårare att få tag på byggmaterial och att det är stora osäkerheter i prisutvecklingen framåt, säger Sofia Heintz.

″Använd paragraf 6.3″

Branschorganisationen Byggföretagen har meddelat sina medlemsföretag att de kan använda sig av paragraf 6.3 i avtalet för totalentreprenader. Enligt detta kan avtalat pris ändras vid onormala och oförutsägbara avvikelser som väsentligen påverkar hela entreprenaden.

– Vi hör nu att detta påverkar så gott som alla våra bolag som bygger just nu. Nästan alla byggentreprenörer säger sig vara påverkade av prisökningen på byggmaterial.

Hur ska bostadsbolagen då agera?

– Det är entreprenören som är ansvarig för att ta fram information som stärker en möjlig prisjustering. Prisökningen ska bevisas vara onormal och oförutsägbar och väsentligen påverka hela entreprenaden.

Beställaren ska godkänna

Beställarna – alltså bostadsföretagen – ska godkänna både det underlag som stärker prisjusteringen och till slut även själva prisjusteringen.

– Det här ska inte ske schablonmässigt. Man ska ju kunna se att det är materialkostnaden som justeras och inget annat, understryker hon.

Ny vägledning

Föreningen Byggherrarna har nu gjort en vägledning för hur beställarna ska möta entreprenörernas krav. Här listas konkreta frågor som bostadsföretagen bör ställa till sina entreprenörer för att komma fram till om det ska vara en prisjustering och i så fall hur stor.

I korthet gäller följande:

  • Bostadsföretagen ska först få underlag som stärker kravet på att åberopa § 6.3
  • Om så är fallet ska entreprenören tydligt redovisa den direkta prisjusteringen
  • Entreprenören ska också redovisa hur det påverkar redan ingångna kostnaderna för risk,arvode, årsrabatter med mera
  • Bevisbördan ligger på entreprenören

I vägledningen, som kan laddas ned via länken nedan, resoneras också kring vad som är onormala prisändringar, när en prisstegring kan anses vara oförutsägbar, vad som är en väsentlig kostnadspåverkan och hur man ska göra om leverantören inte vill lämna ut viss information.

Kombohusens avtalspriser ändras inte

För ramavtalen inom Allmännyttans kombohus gäller att de priser som finns i prislistorna samt ingångna avtal ligger fast. Men entreprenörerna har samma möjlighet som i andra entreprenadavtal att åberopa paragraf 6.3 – och samma bevisbörda.

–  Skillnaden här är att det är en prislista och tre olika leverantörer, vilket innebär att tre olika företag som levererar hus på olika sätt, med olika material och olika materialleverantörer, säger Sofia Heintz.

Så lyder paragraf 6.3

Enligt ABT kap. 6 § 3 ska avtalat pris ändras med hänsyn till dels kostnadsändring på grund av
1) myndighets åtgärd, dels kostnadsändring som är förorsakad av
2) krig eller annat krisförhållande med liknande effekt och som avser förnödenhet eller tjänst som är nödvändig för entreprenaden, dels kostnadsändring som beror på
3) onormala prisförändringar avseende material som ingår i entreprenaden.

ABT = Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads­-, anläggnings-­ och installations­entreprenader