Projektet i korthet

Inblandade bolag

Fristadsbostäder och Miljönätverket Sjuhärad

Publicerat i januari 2018

Husen, som rymmer 44 hyresrätter, ligger på Åsbovägen och var Borås stads bidrag till ”Trästad 2012”. En satsning för att utveckla teknik och kompetens inom träbyggandet genom nationell samverkan mellan industri, länsstyrelser, kommuner, universitet och högskolor.

Fribos hållbarhetsambitioner var höga från start. Bolaget valde exempelvis redan i upphandlingsskedet att kräva anbudsgivarna på ett löfte om ett tak för antalet kilowattimmar per kvadratmeter och år. Ett löfte som behäftades med vite för varje kilowattimme, om den faktiska förbrukningen skulle överstiga den projekterade.

– Nu när husen varit bebodda ett tag kan vi se att Fristads Bygg infriat sitt löfte på max 51 kilowattimmar per kvadratmeter och år, de klarade provet! konstaterar Kjell-Ove Sethson, vd på Fribo, glatt.

I livscykelanalysen, LCAn, som tagits fram tillsammans med byggentreprenören Fristads Bygg, har både själva byggnationen och husen som helhet undersökts. I LCA-analyser värderas den miljöbelastning som en produkt eller tjänst har under hela sitt liv, från råmaterial till avfall eller återvinning. I Fribos fall var de naturliga fokusområdena energiförbrukning och utsläpp av klimatgaser. Parallellt gjordes även en studie som visade motsvarande utsläpp om husen i stället skulle byggts i betong.

Om livscykelanalysen:

  • Beräkningarna utgår från användning av lägenheterna under 50 år och baserar sig på data från EPD (Environmental Product Declaration/miljövarudeklarationen), materialtillverkare, tjänsteleverantörer samt från den generiska databasen Ecoinvent.
  • Husen ger under sin livslängd, inklusive byggnation, upphov till 2 100 ton koldioxidekvivalenter vardera. Ett likadant hus med prefabricerad betongstomme skulle släppa ifrån sig nästan det dubbla.
  • LCA-beräkningen tar hänsyn till många processer, där transporterna utgör den största delen under skedet för materialframställning.
  • Den datamodell som använts och resultatet av LCAn är kritiskt granskade av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, numera RISE.
  • Miljöpåverkan vid rivning och återvinning, så kallad End of Life, analyseras inte.

Ta del av LCA-analysen i broschyren Åsbovägen, klimatfakta.

Miljönätverk delar på kostnader

Fribo är ett av fem allmännyttiga bostadsbolag i Sjuhäradsbygden, kring Borås, som sedan 1998 har arbetat tillsammans i Miljönätverket Sjuhärad. Fokus ligger framför allt på miljöfrågor, men även kvalitet, arbetsmiljö, socialt ansvarstagande och organisationsfrågor, och samarbetet innebär bland annat att bolagen delar på utvecklingskostnader inom olika projekt.

– Genom miljönätverket har vi kunnat flytta fram positionerna i vårt miljöarbete. Ett konkret exempel på det är just våra trähus. Vi är så stolta och glada att kunna göra en sådan här miljöinsats i lilla Fristad, säger Kjell-Ove Sethson och tillägger:

– Nätverket är också en stor källa till glädje i arbetsvardagen. Det är så viktigt att komma ihåg att allmännyttiga bolag aldrig kan bli konkurrenter, vi verkar inom olika geografiska områden och det här samarbetet ger så mycket tillbaka.

Hus i rörelse

Det går inte att ta miste på entusiasmen när Kjell-Ove Sethson berättar om husen på Åsbovägen och om den speciella atmosfär han menar att det blir i rena trähus. En atmosfär som svår att ta på, som nästan ger en sakral känsla. Trä är ett levande material, det rör sig och knakar.

Förvaltningsmässigt har det varit få problem med husen och Fribo har fått en hel del positiv återkoppling från hyresgästerna.

– Vi är inte bortskämda med att hyresgäster hör av sig aktivt bara för att tala om hur bra de trivs, och hur de som kommer på besök också tycker att det är fint och lyxigt, så det är vi givetvis mycket tacksamma för. En hyresgäst har berättat att problemen med astman minskat och det är ju fantastiskt att höra, säger Kjell-Ove Sethson.

Återbruk nästa steg

Fribo tar nu sats för ytterligare en byggnation med trästomme, ett hus med 20 lägenheter som planeras bli trygghetsbostäder. Upphandlingen påbörjas under 2018.

– Med husen på Åsbovägen låg fokus på förnyelsebara material, nu tar vi nästa steg och börjar arbeta aktivt med återbruk.

Läs mer
Om livscykelanalysen och ladda ner en informationsbroschyr på Miljönätverket Sjuhärads webbplats.

Om trähusen, här på allmännyttan.se: Trä hela vägen i Fristads prisade höghus.