Projektet i korthet

Inblandade bolag

Gavlegårdarna, Gävle kommun

Publicerat i april 2017

Under den stora flyktingströmmen hösten 2015 jobbade många kommuner hårt med att få fram bostäder till de många nyanlända. Bland dem Gävle kommun, som förhandlade med Migrationsverket om en helt ny modell: att bygga nya hus som hyrs ut som asylboende under de första sex åren, och sedan blir till trygghetsboende i Gavlegårdarnas regi. Alltså enligt SABOs Kombohus Duo-koncept.

Dessutom tänkte man testa en annan nytänkande metod för att få fram husen snabbt. Nämligen att hoppa över detaljplaneledet och bygga direkt på förhandsbesked.

Att bygga villor på förhandsbesked är inte ovanligt, men med flervåningshus har det knappast hänt. En arbetsgrupp från bygglovs- och plankontoret började därför reda ut exakt vad lagen krävde.

Vi skannade igenom hela kommunen för att se om det fanns outnyttjad mark någonstans, berättar Åsa Larsson, bygglovschef i Gävle.

Tillsammans med bostadsbolaget hittade man en tomt som saknade detaljplan, men kunde vara lämplig att pröva med förhandsbesked. Det finns nämligen en hel rad förutsättningar som behöver uppfyllas: det ska finnas infrastruktur, de nya husen får inte ge någon betydande miljöpåverkan och det får inte finnas motstridiga intressen av hur marken borde användas. Med mera.

Vatten och vägar redan på plats

Den tomt som sedan valdes ligger i direkt anslutning till ett bostadsområde.

– Här fanns redan allting, vatten och avlopp, cykelvägar, bilvägar och kollektivtrafik, säger Åsa Larsson.

Under processtiden hann regeringen skärpa gränskontrollen, flyktingströmmen sinade och Migrationsverket ville inte längre teckna något avtal med Gävle. Kommunen och Gavlegårdarna beslöt att gå vidare med projektet ändå, men i stället som trygghetsbostäder från dag ett.

Vunnit laga kraft

Förhandsbeskedet har nu vunnit laga kraft och bygglov har beviljats. Under våren sätts spaden i marken.

Lars Bergmark, affärsutvecklingschef på Gavlegårdarna är mer än nöjd med testet att gå via förhandsbesked i stället för detaljplan:

Det här gick ju på mindre än ett halvår, från skiss till ett besked med laga kraft. Det är minst en halvering av tiden.

I början av 2018 kan två trevåningshus med 34 lägenheter för 65-plussare stå klara för inflyttning på Pukslagarvägen i Gävle.

Läs mer om projektet och vad som krävs för bygge på förhandsbesked i tidningen Allmännyttan  – och vad regeringen, Boverket och akademin tycker i frågan: