Projektet i korthet

Inblandade bolag

Lunds kommuns fastighets AB (LKF)

Publicerat i december 2016

Området Linero ligger i Lund och ägs av LKF AB. Det var tidigare ett nedgånget och socialt utsatt område, men nu tar LKF ett helhetsgrepp för att skapa ett varierat och välkomnande område.

De 681 lägenheterna vid Vikingavägen får en total upprustning och området förtätas med sex nya passivhus samt två höga punkthus. Ingen ska dock behöva flytta på grund av upprustningen. Lägenheter med högre hyra blandas med lägenheter med lägre hyra. Stadsdelsutvecklingen innebär också att området görs mer tillgängligt, allt för att främja mångfald.

Renoveringen på Vikingavägen har präglats av tydlighet och delaktighet. När hyresgästerna skulle välja färg och tapeter använde man sig till exempel av en förenklad blankett där hyresgästen kryssade för färger istället för att fylla i färgkoder.

Samtidigt pågår flera olika integrationsprojekt. På Vikingaskolan fick sjundeklassarna en vecka i maj där all ordinarie undervisning ersattes med temaundervisning om boende. Här fick eleverna bidra med egna idéer till förbättringar.

Ett grönare Lund ska locka barn och ungdomar att ägna sig åt stadsodling. Tanken är att skapa mötesplatser där småskalig ekologisk stadsodling, demokrati och delaktighet är en möjlighet för alla, oavsett tidigare erfarenhet, kunskap, bakgrund eller individuella förutsättningar. Så småningom hoppas man att ungdomarna i projektet ska sprida sina kunskaper till andra områden i Lund.