Som arbetsgivare har du ansvar att förhindra smittspridning. Fastigo som är fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation bevakar och uppdaterar sina rekommendationer löpande. Även Arbetsmiljöverket har mer information. Några aktuella delar är dessa.

Smittad eller sjuk medarbetare

Har en medarbetare varit i områden där smitta förekommer, eller är på väg dit, kan det vara bra att som arbetsgivare ta kontakt och kolla av att medarbetaren är frisk. Finns minsta antydan till covid-19 ska medarbetaren anmäla sig sjuk och ringa sjukvården för rådgivning.

– Som arbetsgivare har du laglig rätt att beordra medarbetaren arbete från hemmet under 10-14 dagar, även om det inte finns sjukdomskänningar. Det kan göras förebyggande, och för att lindra oro hos andra medarbetare. Det är viktigt att informera, det går inte att ge för mycket information, säger Lars Matton, chefsjurist, Sveriges Allmännytta.

Bär en medarbetare på smitta, måste denne avhålla sig från arbete och ska sjukskriva sig. Eftersom coronaviruset/covid-19 klassas som allmänfarlig sjukdom omfattas medarbetaren i så fall av Försäkringskassans regler om smittbärarpenning. I en del tjänstemannaavtal, till exempel Fastigos, finns även regler om löneutfyllnad vid uppbärande av smittbärarpenning.

Karensdag och sjuklön

För att minska smittspridningen i samhället slopas karensavdraget mellan 11 mars och 31 maj genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet. Regeringen har presenterat ett antal åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna av virusutbrottet, vilka överlämnas till riksdagen i den extra ändringsbudget som beslutas av regeringen den 19 mars.
Där föreslås att staten tillfälligt ska ta hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj.

Korttidspermittering

En konstruktion som liknar korttidsarbete, men med kraftigt utökad subventionsgraden föreslås. Arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Förslaget föreslås träda ikraft den 7 april och gälla under 2020 men det tillämpas från och med den 16 mars.

Likviditetsförstärkning via skattekontot

Regeringens förslag innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis. Det omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader.

De nya reglerna föreslås börja gälla den 7 april 2020, men kan tillämpas retroaktivt från 1 januari 2020. Det innebär att företag som har betalat in skatt på sitt skattekonto för januari till mars kan få skatten återbetald från Skatteverket.

Om skolor och förskolor stänger

Regeringen har uppmanat gymnasieskolor, vuxenskolor och universitet att övergå till distansundervisning. Sverige har inte tagit beslut att stänga grundskolor eller förskolor. Men en medarbetare vars barns förskola eller skola ändå stänger, får försöka jobba hemifrån, ta semester, tjänstledigt eller försöka lösa situationen på ett annat sätt. Det gäller om barnet är friskt, är barnet sjukt gäller vård av barn.

Undvika smittspridning

Generellt gäller att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, och undvika allmän smittspridning i så stor utsträckning som möjligt.

– Att be personer med symtom att hålla sig hemma och inte besöka kontoret eller bobutiken, att dra ner och endast åka på akuta felanmälningsärenden om det inte bor en person med luftvägssymtom där, informera era hyresgäster och entreprenörer på olika vis kan vara några sätt. Håll er uppdaterade på informationen från myndigheter eftersom den ständigt uppdateras, säger Lars Matton.

Läs mer om hur ABK i Kristianstad gjorde för att hantera situationen.

Sanering

Det kan vara aktuellt med sanering i byggnader med konstaterade fall av coronavirus. För att utföra sanering på bästa sätt, ska dialog ske med smittskyddsläkare och/eller kommunens miljönämnd om lämpliga åtgärder.

Karantän

– En person kan sättas i karantän om det finns risk för spridning av en samhällsfarlig sjukdom, som coronaviruset är klassat som, och det görs i så fall av smittskyddsläkare. Det innebär att personen inte får lämna byggnaden eller ta emot besök. Det innebär att fastighetsägaren och dess personal inte ansvarar för karantänen, men får inte heller bryta den, säger Lars Matton.

Samma gäller om Folkhälsomyndigheten beslutar om avspärrning av ett avgränsat område. Det är förbjudet för de som befinner sig i området att lämna det, och för personer utanför att besöka området. Undantag kan göras för viktig service, till exempel renhållning.