Bakgrunden till uttalandena är allvaret i situationen med stora klimatförändringar. För att Sverige ska nå målet om 50 procent effektivare energianvändning till år 2030 och målet om netto-noll klimatpåverkan år 2045 krävs gemensamma krafttag.  Allmännyttans klimatinitiativ omfattar medlemsföretag med totalt över 800 000 bostäder. Målet är att företagen år 2030 ska vara fossilfria och använda 30 procent mindre energi.

– Vi har kommit en bra bit på väg och flera av företagen i Klimatinitativet har redan nått eller är nära att nå sina mål. Sveriges Allmännytta tar nu krafttag och kommer att intensifiera arbetet för minskad klimatpåverkan, utveckla klimatinitiativet och addera mål för minskning av växthusgaser, sa Fredrik Rönning, ordförande i redaktionsutskottet som ansvarade för uttalandet.

Två förslag

Kongressuttalandet riktar två förslag  till regeringen:

  1. Stöd för energieffektiviseringsåtgärder måste omfatta alla upplåtelseformer. Regeringen har remitterat ett förslag om bidrag för åtgärder för energieffektivisering i småhus. Offentligt stöd bör inte begränsas till småhus utan inkludera alla upplåtelseformer och utgå från klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Detta kommer att öka takten i omställningen mot en hållbar framtid och främja energieffektivisering som är samhällsekonomiskt lönsam, men utmanande ur ett företagsekonomiskt perspektiv och är en förutsättning för att möta EU:s ökade krav.
  2. Klimatpolitiken måste utformas så att den inte leder till snedvridning av konkurrensen. Vi vill se en ändring i lagen om offentlig upphandling (LOU) så att den anpassas till EU:s minimikrav. Då kommer allmännyttan inte längre att omfattas av LOU och därmed inte heller att omfattas av andra energi-effektiviseringskrav än de som gäller för privata bostadsföretag.

Läs hela uttalandet via länken nederst på sidan.