PwC har svarat på några vanliga momsfrågor som har koppling till investeringar i sol- och vindkraftsanläggningar. Du hittar alla frågor och svar nederst på sidan.

Introduktion avseende energiskatt på el med mera

Den som yrkesmässigt producerar eller levererar el (nätbolagen från den 1 januari 2018) är skattskyldig till energiskatt på el. Skattskyldigheten innebär bland annat att inköp av el sker utan energiskatt och att den skattskyldige själv redovisar och betalar energiskatt till Skatteverket. För den som har begränsad avdragsrätt för moms kan inköp av el utan energiskatt medföra en minskad momskostnad.

De regler som trädde i kraft den första juli 2016 innebär bland annat att el som produceras med solceller i vissa fall är undantagen från energiskatt alternativt med för större solcellsanläggningar kan medges ett avdrag med större delen av energiskatten. Om producenten inte själv förbrukar (all) den el som produceras kan överskottet säljas utan att undantaget från energiskatt eller avdragsrätten för den egna förbrukningen påverkas.

Produktion av vindkraft och solel kan ge rätt till elcertifikat och ursprungsgarantier som kan avyttras.

Produktion av vindkraft och solel kan också ge rätt till inkomstskattemässig skattereduktion som maximalt kan uppgå till 18 000 kronor per år och företag.

Skattepliktig el

Enligt huvudregeln är all elkraft som förbrukas i Sverige energiskattepliktig. Viss el är dock undantagen från energiskatt. Nuvarande undantag från skatt omfattar bland annat småskalig produktion av förnybar el när den producerade elen inte överförs till ett koncessionspliktigt elnät.

Det som är avgörande för att den el som produceras ska bli skattepliktig är elproduktionsanläggningens installerade generatoreffekt. För solel avgör installerad toppeffekt.

Den installerade generatoreffekten ska uppgå till minst 50 kW för att den el som produceras ska bli skattepliktig. För solel ska den installerade toppeffekten uppgå till minst 255 kW. För vindkraft är motsvarande generatoreffekt 125 kW.

Från och med den första juli 2017 ska energiskatt betalas med 32,5 öre per kWh. För el förbrukad i vissa angivna kommuner i norra Sverige medges, med vissa undantag, avdrag med 9,6 öre per kWh.

Skattebefrielse och skattereducering för förnybar el

Reglerna för skattebefrielse och -reducering för förnybar el har ändrats vid flera tillfällen de senaste åren. Senast den 1 juli 2016 och den 1 juli 2017.

För viss förnybar el gällde före den 1 juli 2016 ett undantag från skatt, det vill säga elen var inte skattepliktig, exempelvis el producerad i ett eget eller leasat vindkraftverk som förbrukades i den egna verksamheten. Undantaget gällde dock endast under förutsättning att producenten inte yrkesmässigt levererade el.

Nya regler 1 juli 2016

Med de regler som trädde i kraft den 1 juli 2016 slopades den begränsning som innebär att undantaget från energiskatt inte gäller den som yrkesmässigt levererar el. Det blev då i vissa fall möjligt att både tillgodogöra sig energiskattebefriad egenproducerad el och samtidigt yrkesmässigt leverera (sälja) el.

Samtidigt infördes nu gällande effektbegränsningar för undantag från energiskatt. För solceller är effektgränsen bestämd till 255 kW installerad toppeffekt. Är den installerade toppeffekten 255 kW eller mer blir den el som produceras energiskattepliktig.

Har producenten flera elproduktionsanläggningar ska anläggningarnas effekt läggas samman vid beräkning av gränsnivån. (Den 1 juli 2017 togs begränsningen på företagsnivå bort, se nedan).

Vidare infördes den 1 juli 2016 en avdragsmöjlighet för el framställd från förnybara källor under förutsättning att den producerade elen inte överförts till ett koncessionspliktigt elnät och att gällande gränsvärden för produktionsanläggningarna inte överskreds. Avdraget uppgår till mellanskillnaden mellan gällande skattesats (för närvarande 32,5 öre per kWh) och 0,5 öre per kWh.

Nya regler 1 juli 2017

Reglerna om skattereducering (avdrag) ändrades den 1 juli 2017. Ändringen innebär att anläggningarnas sammanlagda effekt på företagsnivå får överskrida gränsnivån (solel 255 kW installerad toppeffekt och vindkraft 125 kW installerad generatoreffekt), utan att avdragsmöjligheten begränsas, så länge varje anläggning underskrider gränsnivån.

För el som produceras i större anläggningar medges inte avdrag för energiskatten, det vill säga att full energiskatt ska betalas. Om anläggningarnas sammanlagda effekt på företagsnivå underskrider gränsnivån så är den producerade elen helt skattebefriad så länge den inte levereras ut på det koncessionspliktiga nätet.

En förutsättning för att erhålla reducering av energiskatt är att producenten inte är i ekonomiska svårigheter eller föremål för återbetalningskrav på grund av otillåtet statsstöd.

Skattskyldighet före den 1 januari 2018

Fram till och med den 31 december 2017 gäller att den som yrkesmässigt framställer energiskattepliktig elektrisk kraft (producent) samt den som levererar egenproducerad eller av annan framställd energiskattepliktig elektrisk kraft (leverantör) är skyldig att redovisa och betala energiskatt (skattskyldig).

Med producent jämställs den för vars räkning elektrisk kraft förs in till Sverige (import).

Den som är skattskyldig är skyldig att anmäla detta till Skatteverket.
Skattskyldigheten innebär att den skattskyldige ska köpa in el utan skatt. Skatt ska redovisas och betalas av den skattskyldige på egenförbrukad och levererad energiskattepliktig el. Dock inte för el som levereras/säljs till annan skattskyldig.

Energiskatten redovisas i en särskild deklaration och normalt månadsvis.

För den som är registrerad som skattskyldig till energiskatt på el, och har begränsad avdragsrätt för ingående moms, kan skattskyldigheten medföra en lägre momskostnad på inköpt el.

Ändrade regler från och med den 1 januari 2018

Från och med den 1 januari 2018 tar nätbolagen över elhandelsbolagens (elleverantörernas) roll som skattskyldiga. Samtidigt kommer företag som importerar el, i normalfallet, inte längre vara skattskyldiga för den elen. Den som producerar skattepliktig el kommer även fortsättningsvis att vara skattskyldig för energiskatt.

Från och med årsskiftet är det nätbolagen som kommer att vara skattskyldiga samt företag som producerar skattepliktig el. Exempelvis så kommer den som producerar el i en solcellsanläggning som har en toppeffekt på 255 kW eller mer att vara en sådan skattskyldig producent. Det samma gäller om ett företag innehar flera mindre solcellsanläggningar men där den totala toppeffekten uppgår till 255 kW eller mer.

En leasetagare kan om vissa förutsättningar är uppfyllda bli att anse som producent av skattepliktig el. Exempelvis genom leasing av del av ett vindkraftverk.

Försäljning av el bakom anslutningspunkten till ett koncessionspliktigt elnät kan vara möjlig
För den som uppfyller kraven för att medges undantag eller skattereduktion/avdrag kan det under vissa förutsättningar vara möjligt att sälja el utan skatt eller med reducerad skatt för förbrukning inom det icke koncessionspliktiga nätet (gäller normalt om försäljningen sker i ett led från fastighetsägarens anläggning på fastigheten till hyresgästerna i fastigheten). Vi rekommenderar dock att en bedömning görs i varje enskilt fall beroende på omständigheterna.

Inkomstskattemässig skattereduktion
Produktion av solel kan också ge rätt till inkomstskattemässig skattereduktion som maximalt kan uppgå till 18 000 kronor per år.

Något om elcertifikat
Den som producerar förnybar el, till exempel med solceller eller i ett vindkraftverk, kan tilldelas elcertifikat. Producenten måste ansöka hos Energimyndigheten om tilldelning. Producenten kan sälja elcertifikaten och på det sättet få en intäkt.

Beroende på omständigheterna så kan en producent av el bli skyldig att hantera kvotplikten på egenproducerad el om producerad mängd uppgår till mer än 60 MWh per beräkningsår och har producerats i en anläggning med en installerad effekt som är högre än 50 kW. Eventuell kvotplikt kan behöva hanteras på olika sätt beroende på om producerad el säljs till en elhandlare eller om den förbrukas internt