Introduktion om energiskatt på el

Huvudregeln är att den som producerar el eller är nätinnehavare är skattskyldig till energiskatt. Skattskyldigheten innebär bland annat att vanligtvis sker inköp av el utan energiskatt och att den skattskyldige själv redovisar och betalar energiskatt till Skatteverket.

El som produceras med solceller är i vissa fall undantagen från energiskatt.

Produktion av vindkraft och solel kan ge rätt till;

  • ursprungsgarantier som kan avyttras.
  • fram till och med 31 december 2021 kunde produktionen även ge rätt till elcertifikat. Elcertifikatsystemet kommer att avslutas vid utgången av 2035.
  • inkomstskattemässig skattereduktion som maximalt kan uppgå till 18 000 kr per år och företag.

Skattepliktig el

Huvudregeln är att all elkraft som förbrukas i Sverige energiskattepliktig. Viss el är dock undantagen från energiskatt. Undantagen från skatt omfattar bland annat småskalig produktion av förnybar el när den producerade elen inte överförs till ett koncessionspliktigt elnät.

Det som avgör om den el som produceras ska bli skattepliktig är elproduktionsanläggningens installerade generatoreffekt. För solel avgör sammanlagd installerad toppeffekt.

Den installerade generatoreffekten ska uppgå till minst 100 kW för att den el som produceras ska bli skattepliktig. För solel ska den installerade toppeffekten uppgå till minst 500 kW. För vindkraft är motsvarande generatoreffekt 250 kW.

Energiskatten ändras varje år, 2023 är den 39,2 öre per kWh. För el förbrukad i vissa angivna kommuner i norra Sverige medges, med vissa undantag, avdrag med 9,6 öre per kWh.

Du hittar information om skattesatser på Skatteverkets hemsida.