Antalet anvisningar blir nästa år 1 900 färre än förra året, då 9 000 personer fick en kommunplats enligt bosättningslagen. Det är långt färre än under åren 2016–2018.

Flest anvisningar gjordes 2017 när drygt 23 000 personer fick en kommunplats enligt denna lag.

Det är i stor utsträckning de allmännyttiga bostadsföretagen som i samarbete med kommunerna ordnar lägenheter åt personer som får en anvisning enligt bosättningslagen. Ibland sker det genom förturer till vanliga hyresavtal, ibland till tidsbegränsade kontrakt och ibland till lägenheter i tillfälliga bostäder.

– Vi kan konstatera att kommuner med allmännyttiga bostadsföretag har haft det mycket lättare att ordna fram bostäder enligt bosättningslagen än de kommuner som saknar en allmännytta, säger Lena Liljendahl, expert på boendefrågor på Sveriges Allmännytta.

Det framgår av en rapport från Sveriges Allmännytta från 2018 om erfarenheter och konsekvenser av bosättningslagen. Där lyfts också exempel på framgångsfaktorer för att undvika segregation och utanförskap i samband med anvisningarna.

– Det handlar till exempel om att eftersträva en spridning inom bostadsbeståndet och att erbjuda de nyanlända en boendeintroduktion, säger Lena Liljendahl.

Jämnare fördelning

Syftet med bosättningslagen är att få en jämnare fördelning av mottagandet över landet. Tidigare fanns det kommuner som inte tog emot några nyanlända alls medan andra kommuner tog emot väldigt många.

– Ett bra mottagande för den som beviljats uppehållstillstånd i Sverige lägger grunden för en snabbare etablering i samhälls- och arbetslivet. Därför är det viktigt att alla kommuner är med och tar ansvar för mottagandet, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen i ett pressmeddelande.

Fortfarande finns dock möjligheten kvar för den som kommit till landet att själv bosätta sig var hen vill, till exempel hos vänner och släktingar, vilket de flesta också gör (så kallade egen bosättning, Ebo). Detta gör att mottagandet fortfarande är ojämnt fördelat.

Kommuntal beslutas i november

Hur fördelningen av anvisningarna ska se ut mellan kommunerna under nästa år bestäms av länsstyrelserna. Detta kallas även kommuntal.

Senast den 15 november ska alla länsstyrelser ha beslutat om kommuntal för 2020.

Stockholms län har de senaste åren fått ca 30 procent av anvisningarna. Se i länk nedan hur länsfördelningen för 2020 ser ut.

Antal anvisningar av nyanlända
20207 100
20199 000
201815 200
201723 600
201621 000

Källa: Migrationsverket

Fakta om bosättningslagen

Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

De personer som enligt bosättningslagen ska erbjudas hjälp att ordna boende är nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller annan skyddsbehövande enligt vissa bestämmelser i utlänningslagen (2005:716) samt anhöriga till dessa personer om de har ett beviljat uppehållstillstånd och ingår i samma hushåll.

Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot beror på kommunens storlek, arbetsmarknadsläge, det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt hur många asylsökande som redan vistas i kommunen.