I statsbudgeten för 2020 har 2,1 miljarder kronor anslagits till investeringsstödet. Riksdagen har också beslutat att staten får göra ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 7,5 miljarder kronor under 2021– 2023 (inklusive tidigare åtaganden).

Strax före jul kom regeringen, Centerpartiet och Liberalerna överens om vilka regler som ska gälla för investeringsstödet från och med 1 februari 2020.

– För oss har det varit viktigt göra det möjligt för fler att komma in på bostadsmarknaden och att skapa långsiktiga förutsättningar för branschens aktörer, kommenterar bostadsminister Per Bolund (MP).

Byggstart inom ett år

De nya reglerna innebär i korthet följande:

  • Var tionde lägenhet ska vara på högst ett rum och kök. Syftet är att öka blandningen av större och mindre lägenheter.
  • Var åttonde lägenhet skall erbjudas kommunen för att hyra ut som en boendeinsats enligt socialtjänstlagen eller förmedla till personer under 31 år. Syftet är att underlätta för dem som har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden.
  • Byggstart ska ske inom ett år från den dag då beslutet om investeringsstöd fattas. Syftet är att byggnation ska komma igång snabbare.
  • Anslagna medel delas upp i två potter – en för storstadsregionerna och en för övriga landet. Syftet är att bidra till bostadsbyggande i hela landet. Fördelningen av medel är ännu inte beslutad.
  • De tillåtna högsta nivåerna för ingångshyrorna indexeras i takt med den allmänna kostnadsutvecklingen.

”Politiken har lyssnat”

– Det är bra att politiken har lyssnat på branschen när det gäller utformningen av stödet och indexerar de tillåtna nivåerna på ingångshyran. Det är också bra att man har slopat förslaget om en ensidig satsning på smålägenheter i storstäderna, säger Jörgen Mark-Nielsen, samhällspolitisk chef på Sveriges Allmännytta.

Ytterligare en nyhet är att kravet på befolkningstillväxt i området tas bort. Stöd får nu lämnas för bostäder som upplåts med hyresrätt i områden med bostadsbrist, oavsett om det råder befolkningstillväxt eller inte.

Ändrade energikrav

Ännu ett förändrat stödvillkor är att energianvändningen ska motsvara högst 88 procent av vad som krävs för att byggnaden ska anses vara en nära-nollenergibyggnad. För ansökningar som lämnas in före ikraftträdandet gäller nuvarande bestämmelser.

Uppdrag till Boverket

De tillåtna högsta nivåerna på ingångshyrorna ändras inte, men kommer alltså att indexeras i takt med kostnadsutvecklingen i samhället. Hur beräkningen av detta index ska göras är ännu inte bestämt. Boverket kommer att få i uppdrag att föreslå hur det kan ske utifrån regionala förutsättningar.

Läs mer om förändringarna i regelverket här.

Tillägg: Ansök före 1 februari

Observera att de gamla reglerna gäller för ansökningar som kommer till länsstyrelsen före den 1 februari. Om man avser att söka investeringsstöd och har projekterat utifrån de gamla bestämmelserna kan det därför vara en god idé att skicka in sin ansökan innan dess, även om den inte är fullständig. Möjlighet finns normalt sett att komplettera ansökan i efterhand. Läs mer på Boverkets hemsida.