En kartläggning från Nils Holgersson-gruppen visar att det är stora skillnader mellan de olika kommunerna och stora skillnader mellan hur de olika stora privata elnätsföretagen har agerat. Eon har kraftigt höjt sina priser (19–23 procent), Ellevio har höjt sina priser (5–14 procent) och Vattenfalls priser har överlag sänkts (-7–0 procent).

– Det är oroande med de kraftiga höjningarna och det är inte rimligt med så stora skillnader, där vi har svårt att se hur de stora skillnaderna är motiverade, säger ordförande Louise Wall och fortsätter:

– Med bakgrund av detta och den kommande perioden för reglering av elnätsintäkter ser vi att det är särskilt viktigt att uppmärksamma de olika skillnaderna. Den skärpning som Energimarknadsinspektionen införde för förra perioden var ett bra första steg mot mer rimliga elnätsavgifter. Vi välkomnar nu att Energimarknadsinspektionen tar arbetet vidare för att ytterligare förstärka kundperspektivet.

Diagrammen ovan och nedan visar elnätsavgifterna för de billigaste och dyraste kommunerna i Sverige samt de kommuner där prisförändringen varit som störst.

– Vi kommer att titta djupare på detta och undersöka skillnader mellan kommunala och privata aktörer samt om det är skillnad på tätort och glesbygd, säger Björn Berggren, energiexpert på Sveriges Allmännytta.

Fakta om elnätspriser

Elnätspriser är avgifter som elnätsföretagen tar ut för att transportera el från produktionsställena till hushåll och företag. Dessa priser kan variera beroende på vilket elnätsområde som fastigheten ligger inom och beror bland annat på kostnaderna för att bygga och underhålla elnäten i det specifika området. Elnätspriserna är en separat avgift som konsumenter betalar utöver kostnaden för elhandeln. Nätföretaget har inga konkurrenter och kunderna kan inte vända sig till något annat nät om de är missnöjda med överföringstjänsten eller priset.

Fakta om prisberäkningar

I undersökningen har den årliga elnätsavgiften, enligt de priser som gällde den 1 januari 2023, beräknats för typhuset med 15 lägenheter i Nils Holgerssonrapporten. Varje lägenhet har ett säkringsabonnemang på 16 ampere och en årlig elförbrukning på 2 300 kilowattimmar. Huset har ett gemensamt fastighetsabonnemang på 35 ampere och 15 000 kilowattimmar/år. För varje huvudort i kommunen har ett medelvärde redovisats i öre/kilowattimme inklusive moms utifrån den totala elnätskostnaden för typhuset den 1 januari 2023. Energiskatten för el, som sedan 2018 finns med på fakturan från elnätsföretagen, är inte inkluderad.

Kort om undersökningen och Nils Holgerssongruppen

Sedan år 1996 ger Nils Holgerssongruppen årligen ut rapporten Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. I rapporten ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp samt el och uppvärmning.

Gruppens medlemmar är Sveriges Allmännytta, Bostadsrätterna, Fastighetsägarna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen och Riksbyggen.

Läs hela rapporten på nilsholgersson.nu