– Genom att minska bygg- och rivningsavfallet och genom att återvinna och återanvända byggmaterial kan vi bidra till att nå klimatmålen. Resurs- och avfallsriktlinjerna är ett bra verktyg som kan stödja byggherrar i branschen att bygga och riva mer resurseffektivt, säger Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta (tidigare SABO).

Riktlinjerna slår bland annat fast

  • att det alltid ska göras en materialinventering före rivning
  • att en material- och avfallshanteringsplan ska tas fram i alla bygg- och rivningsprojekt
  • att entreprenörerna ska komplettera material- och avfallshanteringsplanerna med uppgifter om hur farligt avfall kommer att hanteras

Gemensamt språk för hela husets liv

Marianne Hedberg, miljöexpert på Sveriges Byggindustrier, framhåller att över 800 000 lägenheter behöver renoveras i landet.

– Samtidigt är behovet av nya bostäder, vägar och järnvägar stort. Resurseffektivisering och avfallsminimering är avgörande för att minska bygg- och fastighetssektorns miljöbelastning, säger hon.

– Riktlinjerna ger oss ett gemensamt språk i alla skeden av ett byggnadsverks livscykel. Tillsammans gör vi bygg- och fastighetssektorn ännu mer klimatneutral och konkurrenskraftig.

Åtta organisationer står bakom

Bakom ställningstagandet för ökad resurseffektivitet inom bygg- och fastighetssektorn står – förutom Sveriges Allmännytta – Sveriges Byggindustrier, Fastighetsägarna, Återvinningsindustrierna, Byggmaterialindustrierna, Golvbranschen, HSB och Riksbyggen.