Farligt gods är ett ämne eller en produkt som kan skada hälsa, miljö eller egendom vid en transport, för att det har giftiga, brandfarliga, explosiva eller frätande egenskaper.

– Det finns ingen nedre gräns för farligt gods. Allt farligt gods är farligt gods, oavsett hur liten mängden är, säger Patrizia Finessi, miljöexpert på Sveriges Allmännytta.

Hur farligt gods ska hanteras regleras av en lag, en förordning och flera föreskrifter. Föreskrifterna utgår från ett internationellt regelverk och den svenska utgåvan kallas förkortat för ADR-S.

– Det här är ett omfattande och ganska svårgenomträngligt regelverk. ADR-S är på över 1 300 sidor, konstaterar Patrizia Finessi.

Komprimerad information

För att underlätta för medlemsföretagen i Sveriges Allmännytta har hon samlat och komprimerat den information som är viktigast för bostadsföretag att känna till om farligt gods.

– Alla företag behöver kartlägga sina transporter för att undersöka om det förekommer transporter av farligt gods, säger hon.

Bränslen och drivmedel som diesel, bensin och eldningsolja är exempel på farligt gods som hanteras i bostadsföretag. Andra exempel är lösningsmedel, lim, färg, gasol, bekämpningsmedel, bly- och litiumbatterier liksom vissa brandvarnare och rengöringsmedel.

I den vägledande guiden finns tabeller med exempel på farligt gods som förekommer i bostadsföretag, vilka benämningar de har och hur de ska märkas upp.

Böter eller fängelse

Påföljden för den som bryter mot regelverket beror på hur grovt brottet bedöms vara. Dålig märkning och bristfällig godsdeklaration ger böter. Uppsåtlig eller grov oaktsamhet mot föreskrifterna kan ge dagsböter eller fängelse i högst ett år.

Alla som kör farligt gods måste genomgå en särskild förarutbildning. För bostadsföretag räcker det oftast med en så kallad 1.3-utbildning, som är en mindre omfattande utbildning.

Alla inblandade måste ha utbildning

Utbildningskravet gäller inte bara föraren, utan alla som är delaktiga i transporten, i olika roller: förpackare, lastare, transportör, lossare, den som är angiven som mottagare i ett transportavtal liksom den som avsänder farligt gods för egen eller annans räkning.

I bostadsföretag görs transporter inte sällan enbart av egen personal, utan också av en anlitad leverantör eller entreprenör.

– Då gäller det att kontrollera att de har rätt utbildning för att genomföra transporterna, påpekar Patrizia Finessi.

Undantag och lättnader

Men det finns också vissa typer av transporter som kan få undantag från kraven. I den nya vägledningen förklaras vid vilka situationer ett bostadsföretag kan få undantag eller lättnader från kraven.