Förslaget, som döpts till Bob – barn och unga i organiserad brottslighet, föreslår att samverkan ska ske på tre nivåer – lokal, regional och nationell nivå. Utöver att hindra att barn och unga dras in i kriminalitet är syftet även att säkerställa att de åtgärder som vidtas när barn och unga är inblandade i grov kriminalitet är effektiva och ändamålsenliga.

Fastighetsägare möjliga samverkansparter

Ett nittiotal lokala råd ska upprättas och kärnan i samverkan ska utgöras av Polismyndigheten och kommunen, där särskilt Socialtjänstens deltagande framhålls. Utöver det ses barn- och ungdomspsykiatrin, kriminalvården samt näringsliv och fastighetsägare som möjliga samverkansparter.  Fastighetsägare bör enligt förslaget bjudas in när dessa bedöms kunna bidra med kunskap, eller har möjlighet att nå berörda unga genom exempelvis aktiviteter eller sysselsättning.

– Att erbjuda meningsfulla aktiviteter för barn och unga är en självklarhet för majoriteten av Sveriges Allmännyttas medlemmar. Förutom sommarjobb erbjuder många läxhjälp och lovaktiviteter, ibland på egen hand men ofta i samverkan med andra. Vår bild är att medlemmarna gärna bidrar med sina kunskaper i olika former av samverkan, säger Åsa Schelin, expert inom boendefrågor på Sveriges Allmännytta.

Kriminaliteten påverkar omgivningen

När barn och unga är aktiva i miljöer kopplade till organiserad brottslighet påverkar det tryggheten för familj, närstående och omgivning. Det medför en risk för att syskon socialiseras in i brottslighet, och dessutom kan barn och unga som ansluter sig till ett kriminellt nätverk överföra en hotbild mot närståendes fysiska säkerhet. Sprängningar och skadegörelse vid bostadshus riktade mot släktingar till kriminella personer har inträffat flera gånger under det senaste året. Kriminalitetens påverkan på omgivningen har även adresserats i utredningen Tryggare bostadsområden som föreslår ökade möjligheter att säga upp kriminella hyresgäster.

Kommunerna har brottsförebyggande ansvar

Kommunerna har numera ett lagstadgat brottsförebyggande ansvar. Enligt den nya lagen som trädde i kraft 1 juli 2023 ska kommunerna kartlägga brottsligheten inom sitt geografiska område och ta fram en lägesbild. Utifrån lägesbilden ska en åtgärdsplan beslutas. Kommunerna har ett ansvar för samordningen av det lokala brottsförebyggande arbetet och ska inrätta en samordningsfunktion.

– Att stoppa rekrytering av barn och unga in i kriminalitet är ytterst angeläget. Att stärka det lagstadgade ansvar för det brottsförebyggande arbetet som kommunerna redan är skyldiga att bedriva genom särskilda satsningar på barn och unga är helt rätt prioritering, säger Åsa Schelin.