Den statliga Mottagandeutredningen lämnade sina förslag i våras. Det förslag som kan komma att påverka SABOs medlemmar mest är att kommunerna får ansvar för vissa asylsökandes boende redan under väntetiden.

SABO är positiv till utredningens ambition att åtgärda bristen på helhetsperspektiv i mottagandet av de asylsökande. Organisationen anser att det kan vara bra att kommunerna får ansvar för boendet under väntetiden för de asylsökande som har god prognos att få uppehållstillstånd. Det kan bidra till en snabbare etablering i Sverige och främja integrationen.

Brist på hyresbostäder

I remissyttrandet konstateras samtidigt att ett kommunalt ansvar för asylsökandes boende skulle sätta hård press på de lokala bostadsmarknaderna, som redan idag präglas av stor brist på särskilt hyresbostäder. Eftersom det idag råder bostadsbrist i 243 av landets kommuner – och många grupper i samhället har problem med att få tag i bostäder – ställs olika intressen emot varandra.

Om förslaget ska fungera i praktiken är det därför helt nödvändigt att tre förutsättningar föreligger, skriver SABO:

  1. Det måste finnas tillräckligt med bostäder.
  2. Staten måste fullt ut ersätta kommunerna för kostnaderna för asylbostäderna.
  3. Reglerna kring eget boende (EBO) måste reformeras.

SABO understryker även att kommunernas ansvar för asylsökandes boende inte får läggas enbart på de allmännyttiga bostadsföretagen. Kommunerna bör även samarbeta med privata hyresvärdar, anser organisationen.

Särskild bointroduktion

Därtill föreslår SABO att särskilda medel avsätts för bointroduktion.

– Vi har under många år samlat medlemsföretagens erfarenheter när det gäller bointroduktion. Här gör våra medlemmar på många håll stora insatser och ordnar till exempel med introduktionsvärdar, boskolor och husguider, säger Lena Liljendahl, expert inom boendefrågor på SABO.

– Vi menar att en introduktion som är direkt kopplad till boendet och grannskapet är helt avgörande för en god integration och en bra start i det nya landet – men då behöver också resurser avsättas för detta.

Begränsat eget boende

SABO har länge efterfrågat en kraftig begränsning av de asylsökandes möjligheter välja eget boende. Utredningens förslag om att asylsökande inte ska ha rätt till dagersättning eller särskilt bidrag om de bosätter sig i vissa bostadsområden med socioekonomiska utmaningar välkomnas därför av organisationen.