Syftet med presumtionshyror är att öka byggandet av hyresrätter genom att möjliggöra en högre hyresnivå i nyproduktion än vad en bruksvärdesjämförelse skulle ge.

Förutsättningen för överenskommelse om presumtionshyra är följande:

  • Överenskommelsen ska träffas med en etablerad hyresgästorganisation på orten
  • Förhandlingsöverenskommelsen ska omfatta alla bostadslägenheter i huset och att överenskommelsen träffas innan det har ingåtts hyresavtal för någon av lägenheterna
  • Presumtionen gäller under 15 år därefter skall hyran bestämmas enligt de vanliga bruksvärdesreglerna.

Sveriges Allmännytta anser dock att det behövs regler som skyddar fastighetsägaren från hyressänkning vid presumtionstidens utgång. I sitt remissyttrande över betänkandet Hyran vid nyproduktion kritiserar Sveriges Allmännytta utredarens ovilja att lägga fram ett sådant förslag. Sveriges Allmännytta anser att den bedömningen visar på bristande insikt i problematiken. Investeringsbesluten fattas i närtid och inte om 15 år. Det är vid beslutstillfället som fastighetsägaren vill vara säker på att hyrorna inte kommer att sänkas vid presumtionstidens utgång.

Ingen försämring för hyresgäster

Sveriges Allmännytta föreslår att hyresbeloppet för den hyresgäst som bor i lägenheten när presumtionstiden upphör kvarstår på samma nivå som tidigare. Det leder alltså inte till någon försämring för befintliga hyresgäster. Genom en sådan spärregel blir det möjligt att minska risken för den ena parten (hyresvärden) utan att försämra för den andra parten (hyresgästerna).

Utredaren föreslog även att hyresnämnden på gemensam eller enskild ansökan av kollektivt förhandlande parter ska kunna utse en eller flera medlare i tvister om hyra eller andra hyresvillkor enligt hyresförhandlingslagen.

Hellre en modell för tvistelösning som bygger på oberoende prövning

Sveriges Allmännytta är kritisk till detta förslag och vill hellre se en modell för tvistelösning vid förhandlingar om presumtionshyra som bygger på att en oberoende och opartisk nämnd prövar ärendena. Tvister inom det allmännyttiga beståndet har sedan många år hanterats av den partsgemensamma Hyresmarknadskommittén. Likartade lösningar för både presumtionshyra och årlig hyresjustering mellan privata hyresvärdar och Hyresgästföreningen borde kunna åstadkommas anser Sveriges Allmännytta som arbetar med frågan tillsammans med Hyresgästföreningen.

Fakta, underlag och referensmaterial