Idag är det många människor som saknar en lämplig bostad. Därför måste den generella bostadspolitiken utvecklas. Samtidigt måste den fortsatt kompletteras med riktade åtgärder till människor som behöver särskilt stöd. Det kan vara bostadsbidrag, bostadsanpassningsbidrag, försörjningsstöd, sociala kontrakt och förturer.

Allmännyttan ska ta och tar ett stort bostadssocialt ansvar. Vi ska erbjuda ett bra boende till rimliga kostnader för alla – oavsett inkomst, ursprung, ålder och hushållstyp. Det ska finnas ett varierat bostadsutbud av god kvalitet som kan attrahera olika hyresgäster. Det ska också finnas bostäder för människor med särskilda behov eller som av andra skäl har svårt att komma in på bostadsmarknaden.

 

Vi erbjuder bra boende för alla och bidrar till att fler kan ta plats på bostadsmarknaden.

De allmännyttiga bostadsföretagen är långsiktiga aktörer som bygger och hyr ut bostäder till alla, bostäder med god kvalitet men med varierande standard och hyra.

Det finns också lösningar för dem som har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden, exempelvis genom att i samarbete med kommunerna erbjuda sociala kontrakt. Det innebär att socialtjänsten hyr lägenheter av bostadsföretaget som sedan hyrs ut i andra hand till hyresgästen, med målet att hyresgästen ska ta över förstahandskontraktet.

Uppskattningsvis 22 000 sociala kontrakt tillhandahålls av allmännyttan – ungefär 84 procent av det totala antalet sociala kontrakt i Sverige. De arbetar också med förturer till människor med särskilda behov. 2020 hyrde 60 procent av våra medlemsföretag ut bostäder med förtur, uppskattningsvis 2 300 bostäder.

För hyresvärdar är det av största vikt att hyresgästerna kan betala hyran. Samtidigt ska tillträdeskraven vara rimliga och inte utestänga bostadssökande i onödan. Majoriteten av våra medlemsföretag ställer någon form av inkomstkrav för att få hyra en lägenhet, men de senaste åren har allt fler av dem sänkt kraven när det gäller inkomstens storlek.

En tydlig trend är att andelen företag som accepterar fler olika inkomstslag ökar. 2021 var andelen som accepterar barnbidrag 65 procent, vilket innebär en ökning med nio procentenheter jämfört med 2019. 74 procent anger att bostadstillägg räknas som inkomst, vilket också är en tydlig ökning med sex procentenheter i jämförelse med 2019. Tydligast förändring har skett när det gäller bostadsbidrag. Andelen bolag som godkänner bostadsbidrag som inkomst uppgår till 75 procent, vilket innebär en ökning med tolv procentenheter. Det gör att fler kan hyra en lägenhet.

Vill du veta mer?

Inspiration

 

Vi arbetar vräkningsförebyggande i samverkan med socialtjänst och myndigheter.

Vräkningar är en vanlig orsak till att människor hamnar i hemlöshet eller i kortsiktiga och otrygga bostadslösningar. För den enskilde är konsekvenserna allvarliga; för samhället och bostadsföretagen dessutom kostsamma. Därför arbetar många kommuner och bostadsföretag tillsammans med vräkningsförebyggande åtgärder. Hela 77 procent av våra medlemsföretag har ett systematiskt vräkningsförebyggande arbete. De bedömer också, att tack vare förebyggande arbete, så har avhysning undvikits i ungefär två tredjedelar av de ärenden där hyresgästen riskerat att vräkas.

Inspiration

Vi ger våra hyresgäster möjlighet till inflytande över sitt boende.

Enligt Allbolagen ska hyresgästerna i allmännyttiga bostadsföretag ha möjligheter till boinflytande. Modeller för hur det kan gå till har utvecklats under lång tid. Inflytandet sker på olika sätt, till exempel genom att hyresgästerna kan påverka lägenhetsunderhållet, genom att delta i bomöten eller samråd inför underhålls- och förbättringsåtgärder.

Allmännyttans hyresgäster ska alltså ha möjlighet att påverka sitt boende, såväl själva lägenheten som bostadsområdet, och här ligger många bostadsföretag långt framme. Flera företag har boinflytandeavtal med Hyresgästföreningen, som i sin tur hjälper hyresgästerna att påverka. Andra företag har särskilda medarbetare som arbetar som boutvecklare eller som kombinerar fastighetsskötsel med att organisera aktiviteter tillsammans med de boende.

Läs mer om boinflytande.

Inspiration

Vad kan du som politiker göra för att vi ska kunna ta vårt bostadssociala ansvar?

Sverige behöver en bostadspolitik för alla, en generell bostadspolitik som ser till att hela bostadsmarknaden fungerar. Det gör den inte idag och därför behövs ett omtag i bostadspolitiken. Det behövs ett helhetsgrepp för att skapa likvärdiga ekonomiska villkor mellan upplåtelseformerna där målet är en socialt hållbar bostadspolitik byggd på bostäder för alla. Där kan du bidra.

Som politiker kan du bidra: 

På kommunal nivå

  • använda allmännyttan för att ta kommunens bostadsförsörjningsansvar.
  • använda sociala kontrakt som en väg till eget hem.
  • verka för en blandning av upplåtelseformer i hela kommunen.

På nationell nivå

  • utveckla den generella bostadspolitiken – en bostadspolitik för alla
  • verka för att bostadsbidraget breddas till fler målgrupper och hushållstyper samt höj nivåerna så att de står i rimlig relation till dagens boendekostnader.
  • verka för en statlig hyresgaranti. Det ökar möjligheten till ett förstahandskontrakt för personer och hushåll, som trots ekonomisk förmåga, har svårt att få ett sådant.
  • driva på för en skattereform som skapar balanserade ekonomiska villkor mellan upplåtelseformerna.
  • verka för att allmännyttan inte ska behöva tillämpa lagen om offentlig upphandling (LOU).
Såhär måste bostadspolitiken utvecklas
Material att dela på sociala medier

Klicka på valfri bild nedan för bild i storlek 1200 x 675 px.