I april 2023 tillsatte regeringen en kommission med uppdrag att ta fram förslag för att höja produktiviteten i näringslivet och i den offentliga sektorn. Kommissionens arbete leds av Hans Lindblad, före detta riksgäldsdirektör och chef för Riksgäldskontoret. Till kommissionen är ett antal ledamöter med olika kompetenser och erfarenheter knutna.

Översyn av bostadspolitiken

Produktivitetskommissionen föreslår en översyn av bostadspolitiken med målsättningen att förbättra marknadsförutsättningarna för bostadsbyggande. Sveriges Allmännytta välkomnar flera av kommissionens förslag som handlar om angelägna reformer för att göra byggandet enklare och mer effektivt. Kommissionen föreslår att bostadsbyggande ges en större tyngd som samhällsnytta i utformningen av regelverken.

Kommissionen föreslår också att regelverken behöver förenklas, processer kortas och det kommunala planmonopolet ses över. Fri hyressättning i nyproduktion och förändringar av strandskyddet bör också införas, enligt kommissionen.

– Det är positivt att Produktivitetskommissionen betonar hur viktigt det är att få i gång bostadsbyggandet och att behovet av bostäder måste väga tungt när olika samhällsintressen ska vägas mot varandra. Att människor kan flytta till jobb och studier är avgörande för samhällets utveckling, säger Tove Lundmark Söderberg, bostadspolitisk expert vid Sveriges Allmännytta.

Främja industriellt bostadsbyggande

För att öka produktiviteten i byggsektorn föreslår kommissionen flera åtgärder för att säkerställa att byggreglerna är enhetliga och gäller på samma sätt över hela landet. Det är åtgärder som underlättar och främjar det industriella bostadsbyggandet, ett effektivt byggande med lägre byggkostnader.

Kommissionen föreslår att det ska bli möjligt att få ett godkännande av en statlig instans för byggnader som följer de nationella byggreglerna (Här hänvisar kommissionen till förslaget om Byggkravsnämnd som lämnades av en tidigare statlig utredning (SOU 2019:68)).

Kommissionen föreslår också att det ska bli möjligt för kommuner att ge bygglov för ett serietillverkat flerbostadshus trots att det avviker från detaljplanen (Här hänvisar kommissionen till förslaget om Planavvikelse som lämnades av en tidigare statlig utredning (SOU 2020:75)).

– Kombohusen är en framgång för bostadsbyggandet och det är viktigt att det blir möjligt att utveckla den typen av byggande. Sedan tycker jag personligen att det är kul att kommissionen lyfter fram två förslag från tidigare utredningar som jag arbetat med innan jag började här på Sveriges Allmännytta. Förslagen om typgodkännande och planavvikelse gör det industriella byggandet lättare och på så sätt främjas ett ökat bostadsbyggande, säger Tove Lundmark Söderberg.

Produktivitetskommissionen kommer behandla andra områden i sitt huvudbetänkande som ska slutredovisas i oktober 2025. De förslag som kommissionen lämnar i sin rapport ska nu beredas vidare i Regeringskansliet.

Här kan du läsa rapporten

Goda möjligheter till ökat välstånd, SOU 2024:29 (regeringen.se)