År 2021 beslutade kongressen att det associerade medlemskapet skulle utvärderas, vilket nu har skett. Resultatet redovisades på kongressen i Kiruna.

– Breddningen har gjort Sveriges Allmännytta till en tyngre aktör, med större möjligheter att påverka, eftersom hälften av alla hyreslägenheter i landet idag ägs av företag som är medlemmar i Sveriges Allmännytta. Samtidigt har organisationen fått in fler perspektiv i arbetet med att lyfta fram och utveckla hyresrätten som en attraktiv och konkurrenskraftig upplåtelseform, säger Jörgen Mark-Nielsen, samhällspolitisk chef på Sveriges Allmännytta.

Han konstaterar att de associerade medlemmarna har framhållit att de är mycket nöjda med medlemskapet och uppskattar att delta i organisationens verksamhet tillsammans med de kommunägda bolagen. De har samtidigt uttryckt att de inte önskar delta i det parlamentariska arbetet.

Ökade möjligheter till erfarenhetsutbyte

Alla medlemmar har också fått ökade möjligheter till erfarenhetsutbyte och lärande genom att delta i utbildningar, nätverk och råd, understryker Jörgen Mark-Nielsen.

Mot den bakgrunden beslutade kongressen 2023 om stadgeändringar som innebär att associerade medlemmar blir i det närmaste helt jämställda med de kommunala bolagen. Undantaget är att de associerade medlemmarna inte medverkar i det parlamentariska arbetet och därmed inte i de beslutande organen kongress och styrelse.

Samma skyldigheter för alla

– Stadgeändringen innebär samtidigt att de skyldigheter som nya medlemmar måste förbinda sig att iaktta är desamma oavsett om de söker medlemskap eller associerat medlemskap, berättar Jörgen Mark-Nielsen.

Medlemmar eller associerade medlemmar som inte uppfyller sina förpliktelser enligt stadgarna, eller som skadar Sveriges Allmännyttas anseende eller intressen, kan uteslutas genom beslut av styrelsen.

För närvarande har Sveriges Allmännytta elva associerade medlemmar, som sammanlagt äger 141 000 lägenheter. Ytterligare ett antal privata bostadsföretag har visat intresse för associerat medlemskap.

Medlemskapen enligt stadgarna

Medlemskap
Kommunalt bostadsföretag eller i övrigt företag eller organisation med ett till övervägande del allmännyttigt huvudmannaskap (kommun, region, stat och stiftelse med allmännyttigt syfte) eller därmed jämförligt huvudmannaskap och som har som huvudsaklig uppgift att bygga och långsiktigt förvalta bostäder och lokaler vilka upplåts med hyresrätt kan vara medlem i Sveriges Allmännytta.

Associerat medlemskap
Företag eller organisation med privat och/eller institutionellt eller därmed jämförligt huvudmannaskap och som har till huvudsaklig uppgift att bygga och långsiktigt förvalta bostäder och lokaler vilka upplåts med hyresrätt kan vara associerad medlem i Sveriges Allmännytta.

Medlemmars och associerade medlemmars skyldigheter

Medlemmar och associerade medlemmar åtar sig att:

  • Långsiktigt äga och förvalta fastigheter med bostäder eller lokaler som upplåts med hyresrätt.
  • Arbeta för ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling.
  • Arbeta för minskade utsläpp av växthusgaser, minskad energianvändning och fossilfrihet.
  • Lämna lägenheter till bostadsförmedling eller liknande om sådan finns på orten.
  • Erbjuda bostadshyresgäster möjlighet till boinflytande.
  • Ställa rimliga krav på nya hyresgäster som inte utestänger sökande i onödan.
  • Erbjuda kommunen lägenheter för sociala ändamål.
  • Ta aktiv del i det lokala samhälle där man verkar.
  • Arbeta för att förbättra integrationen i de områden där man verkar.
  • Delta i det sociala arbetet på orten.