Uppdaterad 2019-04-26

I agendan för åren 2019–2023, som SABOs kongress fattade beslut om den 25 april, föreslogs sju prioriterade verksamhetsområden.

Men sist i agendan finns också ett avsnitt som handlar om relationen till medlemsföretagen.

Kongressen har nu antagit detta förslag.

Under kongressen beslutades också att SABO byter namn till Sveriges Allmännytta, men vid tidpunkten när kongressförslaget skrevs hette organisationen SABO, därför kallas den fortsatt så även i citaten nedan.

I agendan konstateras att medlemsföretagens behov av stöd från organisationens experter ökar i en ”omvärld som är alltmer komplex, föränderlig och lättrörlig”. För att kunna leverera mesta möjliga medlemsnytta behöver både utvecklingsarbetet och påverkansarbetet i större utsträckning bedrivas tillsammans med medlemsföretagen, motiverar styrelsen.

Redan i dag lämnar vd-rådet synpunkter på organisationens verksamhet och ställningstaganden, och även andra vd-grupper och expertgrupper fyller en viktig funktion för utvecklings- och påverkansarbetet, påpekar styrelsen.

Få ledamöter deltar

Däremot deltar medlemsföretagens styrelseledamöter bara i begränsad utsträckning i SABOs aktiviteter.

”Det finns goda skäl att se över möjligheterna att i större utsträckning tillvarata såväl deras kompetens i SABOs utvecklingsarbete som den resurs de utgör i SABOs intressebevakning,” skriver styrelsen i agendaförslaget.

Även möjligheterna till ”ökad samverkan mellan medlemsföretagens och SABOs styrelseledamöter” bör ses över, menar styrelsen.

En händelserik omvärld ställer nämligen krav på att organisationen ska kunna agera snabbare och tydligare utifrån allmännyttans intressen, samtidigt som åtgärder och utspel behöver vara väl förankrade.

Samlad översyn

Därför anser styrelsen att det ska göras en samlad översyn av relationen mellan SABO och medlemsföretagen. Syftet att öka medlemsnyttan och medlemsföretagens inflytande liksom att stärka SABOs utvecklings- och påverkansarbete genom att ompröva och förnya arbetsformerna.

Översynen ska omfatta

  • SABOs styrning, ledning och beslutsprocesser
  • vd-rådets funktion, uppdrag och arbetsformer
  • hur vd-rådet och andra vd-grupper och expertgrupper utses och arbetar
  • vad som ska ingå i medlemsavgiften
  • hur gemensamma utvecklingsprojekt ska finansieras
  • SABOs möjligheter att agera snabbare och tydligare i en föränderlig omvärld
  • hur medlemsföretagens styrelseledamöter kan engageras mer i SABOs verksamhet
  • SABOs regionindelning och regionernas roll.