Ett hundratal personer från samtliga nordiska länder möttes nyligen i Stockholm på årskonferensen för NBO (Housing Nordic), där SABO är medlem. Från svensk sida deltog även bostadsrättsorganisationerna HSB och Riksbyggen.

NBO har länge verkat för gemensamma nordiska byggregler, något som fått gehör hos Nordiska ministerrådet genom den deklaration som släpptes i maj.

Seniorrådgivaren Kristian Henriksen berättade på konferensen hur ministerrådet har planerat att arbeta vidare med frågan. Ett första steg blir ett forskningsprojekt för att ta fram ett underlag till vad som krävs för att harmonisera de regler och standarder som finns hos olika myndigheter.

Flyttbart test-hus

Därefter kommer ett pilotprojekt att lanseras med fokus på att skapa gemensamma regler för tillgänglighet. Projektet ska göras i ett så kallat living lab-format, det vill säga en fysisk test-byggnad som kan flyttas runt mellan de olika länderna. Budget och tidsramar för arbetet är ännu inte beslutade, men den kommitté som är ansvarig för arbetet kommer att mötas igen i slutet av september för att gå vidare med planeringen.

– Det är väldigt positivt att Nordiska ministerrådet följer upp det här arbetet, och vi kommer aktivt att stötta det. Med harmoniserade byggregler kan vi skapa en mer attraktiv nordisk byggmarknad, med bättre konkurrens och lägre priser som resultat, säger Anders Nordstrand, vd för SABO.

Nöjda bostadsrättsorganisationer

Mårten Lilja, vice vd och affärsområdeschef för bostäder på Riksbyggen, är också nöjd.

– Det är glädjande att Sverige under sitt ordförandeskap i Nordiska ministerrådet under 2018 har beslutat om stärka samarbetet i frågorna. NBO har under flera års tid arbetat med att lyfta frågorna om samarbete inom de nordiska länderna.

Även Anders Lago, förbundsordförande för HSB, välkomnar att de nordiska bostadsministrarna uppdrog åt Nordiska ministerrådet att arbeta för en harmonisering av de nordiska byggreglerna.

– Det finns mycket positivt med ett mer gemensamt regelverk. På sikt kan detta innebära lägre byggkostnader och skapa möjligheter för ett ökat byggande, säger han.