Enligt IVL Svenska miljöinstitutet står bygg- och anläggningssektorn för cirka en tredjedel av allt avfall som uppkommer i landet, exklusive gruvavfall.

– Att använda återvunnet material i stället för nya innebär i princip alltid minskade koldioxidutsläpp. Den här rapporten gör det enklare för aktörer i branschen att räkna ut klimatbesparingen som det återvunna materialet innebär. Förhoppningsvis kan rapporten inspirera byggsektorn till att prioritera användning av återvunnet material och därmed minska utsläppen rejält, säger Viveke Ihd, vd på Återvinningsindustrierna, som beställt rapporten.

Återvinning medför utsläppsminskningar för alla de 15 undersökta materialen i studien.

– Materialåtervinning av till exempel metaller kräver mindre energi än produktion från jungfruliga råvaror, säger projektledare Jurate Miliute-Plepiene.

Rapporten visar också att avfallstransporter generellt sett har en relativt liten klimatpåverkan på de totala utsläppen per ton insamlat avfall.

Läs hela rapporten här